Tema: Vold og overgrep

Utsatthet og bekymringer for lovbrudd – helsekonsekvenser for ungdom

Denne studien vil fremskaffe nødvendig ny kunnskap om sammenhengen mellom utsatthet for vold, overgrep, mobbing eller annen kriminalitet, og psykisk helse, somatisk helse og daglig fungering i ungdomsbefolkningen i Norge.

 
2023 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Det er nå veletablert kunnskap at det å være utsatt for vold, overgrep, eller mobbing er en betydelig risikofaktor for å utvikle langvarige psykiske og kroppslige helseplager. Det å ha vært utsatt for én type overtramp eller kriminalitet, er også forbundet med risiko for å bli utsatt for flere krenkelser, som ytterligere forsterker sammenhengen mellom utsatthet og helseplager på både kort og lang sikt. 

Vi vet fortsatt lite om norske barns utsatthet for kriminelle handlinger og krenkelser særlig utenfor hjemmet. Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom utsatthet hjemme og det ungdom opplever av vold og andre krenkelser utenfor hjemmet, og hvordan opphopning av utsatthet henger sammen med ungdommers helse. 

Vi vet også fortsatt lite om norske barn og unges bekymring for å bli utsatt for lovbrudd. Noe forskning tyder imidlertid på at en slik bekymring kan gå ut over livskvaliteten, og føre til at personer begrenser sine aktiviteter i frykt for å bli utsatt for kriminelle handlinger. Det er derfor sentralt å undersøke i hvor stor grad ungdom i Norge er bekymret for å bli utsatt for kriminalitet, hvordan bekymringen påvirker valg de tar i hverdagen og hvilken sammenheng slik bekymring har for psykisk helse og livskvalitet.

Denne studien vil fremskaffe nødvendig ny kunnskap om sammenhengen mellom utsatthet og psykisk helse, somatisk helse og fungering i ungdomsbefolkningen i Norge.

Det overordnede formålet med prosjektet er å undersøke hvordan ungdoms helse og daglige fungering har en sammenheng med å bli utsatt for vold, overgrep og andre kriminelle overtramp, samt bekymringer knyttet til å bli utsatt for slike handlinger. Vi vil kartlegge utsatthet bredt, fordi et bedre bilde av utsatthet og bekymring vil kunne gi oss bedre kunnskap om helseutvikling.

  1. Undersøke sammenhenger mellom polyviktimisering og somatisk og psykisk helse, livskvalitet og daglig fungering blant barn og unge i alderen en 12-16 år.
  2. Undersøke sammenheng mellom bekymringer for å bli utsatt for lovbrudd og psykisk helse, søvn og livskvalitet.
  3. Estimere forekomst av fysisk vold, seksuelle overgrep, psykisk vold, vitneerfaringer, digital vold, trakassering, hatkriminalitet og tyveri mot barn mellom 12 og 16 år.
  4. Kartlegge andelen av utsatte barn som har snakket med noen om det de har opplevd, bedt om hjelp, anmeldt hendelsene og hva slags hjelp de eventuelt har fått.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater