Tema: Vold og overgrep

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

NKVTS skal utvikle en nettbasert veilederen for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Veilederen vil omhandle vold mot både barn og voksne, og dekke både utsatte og utøvere.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

NKVTS har utviklet en nettbasert veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Veilederen omhandler vold mot både barn og voksne, og dekker både utsatte og utøvere. Den er delt inn i fire kapitler: vold og overgrep mot barn, personer som utøver vold og overgrep, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og vold og overgrep mot voksne og eldre.

Hovedmål

Å gi anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten kan respondere raskt og effektivt på vold i nære relasjoner, og på den måten bidra til å identifisere og redusere vold i nære relasjoner.

Veilederen vil omhandle vold mot både barn og voksne, og ta hensyn til spesielt sårbare grupper.

Delmål

  • Bidra til å styrke helsearbeideres kunnskap om symptomer, skader og hendelser som bør vekke mistanke om vold
  • Gi råd om rutiner som øker sannsynligheten for at vold i nære relasjoner blir fanget opp i helsetjenesten
  • Beskrive beste praksis for utredning ved mistanke om vold, og komme med anbefalinger til handling og samhandling
  • Gi oversikt over relevante lover og regelverk
  • Gi praktiske råd for fremgangsmåte i disse sakene i tråd med medisinsk etiske og rettslige prinsipper slik at pasientens behov blir ivaretatt
  • Gi praktiske råd for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasienten raskt får hjelp og oppfølging

Metode

Anbefalingene i veilederen vil basere seg på kunnskapsbasert praksis.

Veilederen er utvikles av tre arbeidsgrupper; en for utsatte barn, en for utsatte voksne og en for voldsutøvere. Hver arbeidsgruppe skal utvikle anbefalinger for avdekking, handling og samhandling. Arbeidet skal kvalitetssikres av en referansegruppe som er bredt sammensatt av helsearbeidere med ulik fagbakgrunn og erfarne fagfolk fra samarbeidende instanser.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater