Tema: Vold og overgrep

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Kvinner er utsatt for særlig risiko i forbindelse med migrasjon og flukt. Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Prosjektet skal kartlegge vold og seksuelle overgrep mot kvinnelige migranter og flyktninger, under migrasjon og flukt og i mottaksland. Det vil avdekke faktorer som bidrar til slik vold før, under og etter flukten, og hvordan ulike politiske rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt både kan forverre og begrense utsatthet for vold og overgrep. Prosjektet omfatter syv institusjonelle partnere i Europa, Midtøsten og Nord-Amerika. Det koordineres av professor Jane Freedman ved CNRS (Frankrike); den norske delen ledes av Margunn Bjørnholt, forsker I ved NKVTS. 

 
2019 Dette prosjektet er gjennomført 2022

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Les mer på nettsiden til prosjektet GBV-MIG Project – Violence against women migrants and refugees: Analyzing causes and effective policy response. 

Prosjektet skal avdekke kvinnelige migranters og flyktningers utsatthet for og erfaringer med et bredt spekter av vold, seksuelle overgrep og andre kjønnsbaserte voldsformer, og hvordan politikk og tjenestetilbud bidrar til å skape og modifisere volden og konsekvensene av denne. Prosjektet omfatter studier av politikk og lovgivning, intervjuer med nøkkelinformanter og eksperter, og intervjuer med kvinner med migrasjonserfaring, herunder flyktninger, i Europa, Midtøsten og Canada. Prosjektet vil blant annet gjennomføre landstudier i deltakerlandene og vil gjennom et komparativt perspektiv undersøke hvordan nasjonal og internasjonal politikk og lovgivning og kulturelle og sosiale holdninger til  innvandring, samt migrasjonsprosessen i seg selv, kan bidra til å forsterke kvinners utsatthet for vold og overgrep under og etter migrasjon og flukt. Videre, hvordan nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og regionale og internasjonale beslutningstakere kan bidra til å redusere risikoen for vold og overgrep og bistå ofrene gjennom bedre tjenester.

Metode

Prosjektet vil anvende landstudier og bruke flere ulike metoder, herunder dokumentstudier, ekspertintervjuer, og kvalitative og kvantitative undersøkelser blant kvinner med minoritets- og flyktningbakgrunn.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund, Joint Call on Gender and UN Sustainable Development Goals under Horizon 2020/Norges forskningsråd.

Koordinator for konsortiet er Professor Jane Freedman ved Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris. Margunn Bjørnholt fra NKVTS er ansvarlig  for den norske delen av prosjektet.

Konsortiet består av følgende medlemmer:

  • Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, CNRS/University of Paris 8 – Jane Freedman (prosjektleder/hovedkoordinator)
  • Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies forsker I Margunn Bjørnholt (prosjektleder), seniorforsker Yngvil Grøvdal, prosjektmedarbeidere Amira Ibrahim, Camilla Nymoen, Carolina Buendia Sarmiento, Nora Starheim Ruud, Charlotte Hemmestad Ludt
  • Bar-Ilan University Faculty of Law – Ruth Halperin-Kaddari (prosjektleder)
  • National University of Ireland, Galway – Niamh Reilly (prosjektleder)
  • Saint Mary’s University – Evangelia Tastsoglou (prosjektleder)
  • University of Vienna – Sieglinde Rosenberger (prosjektleder)
  • Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic – Gabriela Özel Volfová (prosjektleder)

Se liste over prosjektdeltagere på nettsiden til prosjektet.

Det er muligheter for masterstudenter innen ulike fag til å skrive oppgave tilknyttet prosjektet. Ta i så fall kontakt med prosjektleder.

Gjennomførte masteroppgaver i prosjektet

Høst 2021

Zahra Dini Norway’s legal obligations regarding the gender based violence in asylum reception centers. Faculty of Law University of Oslo

Høst 2020:

Charlotte Hemmestad Ludt, Department of Political Science, University of Gothenburg: Speaking the Unspeakable: Disclosures of Sexual and Gender-Based Violence. Credibility Assessment in the Norwegian Asylum System

Vår 2020:

Carolina Buendia Sarmiento, MA programme in Peace, Mediation and Conflict Research / Developmental Psychology, Åbo Akademi:Female Refugees and Asylum Seekers in Norway: Agency and Victimisation from Sexual and Gender-Based Violence

Nora Starheim Ruud, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo: Veien videre – Kvinnelige migranters handlekraft i veien ut av voldelige ekteskap

                 

Publikasjoner

Bjørnholt, M., Reilly, N., & Tastsoglou, E. (2022). Vulnerability, Precarity and Intersectionality: A Critical Review of Three Key Concepts for Understanding Gender-Based Violence in Migration Contexts. In J. Freedman, N. Sahraoui & E. Tastsoglou (Eds.) Gender-Based Violence in Migration: Interdisciplinary, Feminist and Intersectional Approaches (pp. 29-56). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-031-07929-0_2

Grøvdal, Y., & Bjørnholt, M. (2022). Between the law and a hard place: A victim of trafficking meets the Norwegian migration regime. In J. Freedman, N. Sahraoui & E. Tastsoglou (Eds.) Gender-Based Violence in Migration: Interdisciplinary, Feminist and Intersectional Approaches (pp. 187-209). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-031-07929-0_8

Ludt, C. H., Ludt, C., Ludt, C., Bjørnholt, M., & Niklasson, B.Nicklasson, B. (2022). Speaking the Unspeakable: Disclosures of Sexual and Gender-based Violence in Asylum Credibility Assessments. Nordic Journal of Human Rights. doi:10.1080/18918131.2022.2151222

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater