Tema: Vold og overgrep

Barn i kontakt med barnevernet under nedstengingen på grunn av COVID-19 i 2020: Beskrivende analyse av nasjonale registerdata: Delrapport 3 av 3

Augusti, E. M., Wentzel-Larsen, T., Myhre, M. C., & Hafstad, G. S. (2022). Barn i kontakt med barnevernet under nedstengingen på grunn av COVID-19 i 2020: Beskrivende analyse av nasjonale registerdata: Delrapport 3 av 3. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2022).

Dette er den siste av tre rapporter fra et forskningsprogram om psykososiale konsekvenser av covid-19 og smitteverntiltak, for barn og unge i Norge. Rapporten viser deskriptive funn fra en undersøkelse av registerdata fra det norske barnevernsregisteret for barn fra 0 til og med 17 år. Registerdata fra 2013 til og med 2020 inngår i analysene.

Det var en nedgang i andelen barn som var i kontakt med barnevernstjenesten i løpet av det første året av pandemien. Nedgangen var størst de første månedene av pandemien, våren 2020. I løpet av sommeren 2020 stabiliserte andelen seg rundt tidligere års gjennomsnitt. Andelen barn som var i kontakt med en barnevernstjeneste i Oslo stabiliserte seg raskere på tidligere års nivå sammenliknet med landet som helhet. Det var en nedgang i andelen barn i alderen 13–17 år som var i kontakt med barnevernet i 2020 sammenliknet med gjennomsnittet for tidligere år.

For de øvrige aldersgruppene var det ingen betydelige endringer i 2020 sammenliknet med årene før 2020.

Hvem som melder og hva meldingene omhandlet endret seg også under pandemien, men endringene var ikke veldig store. Det er en nedgang i andelen barn det meldes bekymring om i 2020 der skolen er avsender av bekymringsmelding, og en økning i andelen barn politiet og private melder bekymring om. Det er også en økning i andelen barn som får oppgitt manglende foreldreferdigheter som årsak til bekymring. Dette gjenspeiles i den noe økte andelen barn som får vedtak om nye tiltak grunnet foreldrenes manglende foreldreferdighet.

Videre studier bør følge utviklingen under flere faser av pandemien slik at man kan få et bedre bilde av endringer knyttet til smitteverntiltakenes varighet og inngripen. Både andelen barn i kontakt med barnevernet, samt årsaker til vedtak om tiltak og type tiltak barna mottar fra barnevernet bør studeres over tid. Slike tidsserier vil være viktig å kartlegge i årene fremover for å kunne studere eventuelle sammenhenger mellom pandemi og andre samfunnsendringer, og andelen barn som kommer i kontakt med
barnevernet, hvorfor de får hjelp fra barnevernet og hvilken hjelp barnevernet tilbyr.

Studien er basert på data utlevert fra Statistisk Sentralbyrå.

Studien er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forskerne

Barn i kontakt med barnevernet under nedstengingen på grunn av COVID-19 i 2020: Beskrivende analyse av nasjonale registerdata: Delrapport 3 av 3

PDF 1.9MB

Last ned publikasjon