Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. (Rapport 6/2016).

En betydelig andel barn og ungdom blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep løpet av oppveksten. I økende grad har man blitt oppmerksom på at barn og unge også utøver vold eller begår seksuelle overgrep.

Et viktig tiltak for å forebygge vold samt å begrense de negative konsekvensene av volden, har vært å tilby psykologisk behandling. Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge det norske behandlingstilbudet, både til utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep. 

I undersøkelsen har ledere ved 149 behandlingsenheter eller praksiser svart på et nettbasert kartleggingsskjema om behandlingen de gir til gruppene. Resultatene viser at det det finnes behandlingstilbud til målgruppene i alle de fire landsregionene, men at det er få spesialiserte tilbud. Det kommer videre frem at kompetanse og behandlingsinnhold varierer ut fra målgruppe og på tvers av de ulike behandlingsenhetene. Det finnes mer kompetanse når det gjelder behandling av barn som har opplevd vold og overgrep, enn hva tilfellet er for behandling av barn som utøver vold, eller som har skadelig seksuell atferd.  Det er mange behandlingsenheter som opplever at de ikke, eller bare delvis, får gitt det behandlingstilbudet de ønsker til alle gruppene. De som behandler utsatte barn etterlyser først og fremst mer kapasitet og ressurser samt bedre oppfølging og samarbeid med andre instanser for å få gitt et bedre tilbud, mens enhetene som behandler unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd etterlyser mer kunnskap og kompetanse. En tredjedel av behandlingsenhetene oppgir at de ikke har nødvendige samarbeidsrutiner på plass for å hjelpe barna og ungdommene som er utsatt for, eller som utøver vold og seksuelle overgrep.

 

Forskerne

Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

PDF 4.0MB

Last ned publikasjon