Tema: Vold og overgrep

KBT-prosjektet. Kartlegging av behandlingstilbudet til barn og ungdom utsatt for vold og seksuelle overgrep, barn og ungdom som utøver vold eller seksuelle overgrep og voksne som utøver vold.

En kartlegging av behandlingstilbudet til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep, barn og unge som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet i dette prosjektet var å få en bedre oversikt over behandlingstilbudet til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep, unge som utøver vold og seksuelle overgrep og behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. Å tilby god psykologisk behandling, både til de som utøver vold og til de som blir utsatt, er et viktige tiltak for å forebygge videre vold og seksuelle overgrep, samt å begrense de negative konsekvensene av vold og seksuelle overgrep. Det er derfor helt sentralt å ha god oversikt over kvalitetsnivået på behandlingstilbudene som allerede finnes, og om de har god nok geografisk dekning.

Prosjektet var en sammenslåing av to ulike tiltak 1) Tiltak 29 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Kartlegging av behandlingstilbudet for voldsutøvere hvor NKVTS bes om å gjennomføre en kartlegging av flere forhold knyttet til behandling av voksne voldsutøvere og 2) Tiltak 35 i den nye tiltaksplanen En god barndom varer livet ut  (2014-2017) hvor NKVTS bes om å lage en oversikt over, og gi en vurdering av, dagens behandlingstilbud til barn og ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt for unge voldsutøvere og overgripere.

Delmål

Prosjektet var todelt. Den førte delen (pilotundersøkelsen) er en kartlegging av informasjonen som ligger tilgjengelig på nett om behandlingstilbudet til de gitte gruppene i fire utvalgte fylker. Den andre delen av prosjektet ble gjennomført som en nettbasert spørreskjemaundersøkelse til relevante behandlingsenheter/ praksiser i Norge om behandlingen de gir til gruppene.

Metode

Den første delen av prosjektet er en pilotundersøkelse som undersøker informasjonen som ligger tilgjengelig på internett om behandlingstilbudet i fire utvalgte fylker. Disse fylkene er valgt ut på bakgrunn av noen gitte kriterier. Data innhentes ved hjelp av søk på relevante ord, informasjon om behandlingstilbud rettet mot den respektive problematikken, og informasjon som er tilgjengelig på nett. Pilotundersøkelsen vil ikke kunne gi omfattende informasjon om hvordan behandlingstilbudet ser ut på landsbasis, men den vil kunne generere noe kunnskap om hvilke tilbud som finnes i de fire fylkene, hvordan ulike former for tilbud synliggjøres overfor brukere og potensielle brukere, og noe kunnskap om hvilken kapasitet tilbudene har.

Den andre delen av prosjektet innhentet mer grundig informasjon (innhentet i form av et nettbasert spørreskjema) fra alle relevante behandlingsenheter/ praksiser i hele landet. Resultatene gir en oversikt over de behandlingstilbud som finnes i Norge, samt kunnskap om tilbudenes faglige innhold og kvalitet. Alle behandlingsenheter ble kontaktet per telefon før de fikk tilsendt spørreskjemaet.

Funnene fra prosjektet formidles i tre elektroniske rapporter; en som dekker pilotprosjektet, en som dekker problemstillingene i tiltak 35 (i tiltaksplan for å bekjempe vold …) og en som dekker problemstillingene i tiltak 29 (i Handlingsplan mot vold …). Funnene som dekker tiltak 35 og 29 formidles også i trykt rapport.

Publikasjoner

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2016).

Moen, L. H., Askeland, I. R., & Holt, T. (2016). Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater