Hvorfor Trinnvis Sammen?

Målet med Trinnvis Sammen er at barnet blir hjulpet til å håndtere tanker, stress og atferd som har blitt forstyrret av traumeopplevelsen(e).

Metoden tar sikte på å endre negativ atferd, følelser og tankemønster knyttet til traumeopplevelsen, gjennom strukturerte samtaler i kombinasjon med avslapnings-, eksponerings- og mestringsøvelser.

Fordeler med Trinnvis Sammen:

  • Både terapeuter og familier som har benyttet Trinnvis Sammen rapporterer positive erfaringer med behandlingsmetoden (Salloum, m. fl., 2015; samt resultater fra den norske pilotundersøkelsen).
  • Trinnvis Sammen kan forhindre at psykiske plager utvikler seg til omfattende og vedvarende helseproblemer.
  • Behandlingsforløpene er korte og effektive (ca. 12-15 uker).
  • Trinnvis Sammen bidrar til å utløse ressurser hos omsorgspersoner, som styrker deres evne til å hjelpe og gi trygghet til barnet.
  • Behandlingen er delvis hjemmebasert og kan tilpasses ulike behov og situasjoner.
  • Behandlingen kan bidra til god ressursutnyttelse i de offentlige helsetjenester (Salloum, m. fl., 2016).
  • TF-CBT, som er en mer intensiv versjon av Trinnvis Sammen, er tilgjengelig hos BUP ved behov for mer intensiv behandling.

Hvor tilbys Trinnvis Sammen?

Trinnvis Sammen er i første omgang et tilbud i et utvalg kommuner som deltar i det aktuelle forskningsprosjektet. Dersom Trinnvis Sammen viser seg mer effektiv enn det ordinære behandlingstilbudet, vil det kunne bli aktuelt å implementere metoden bredere i landets kommunehelsetjenester.

 

Tilbake til hovedsiden.