Effektivitetsstudien (2022 – )

Det aktuelle forskningsprosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om hvor effektiv Trinnvis sammen er som behandlingsmetode for traumeutsatte barn og unge, sammenlignet med dagens tilbud i kommunale tjenester for psykisk helse.

Evaluering av effekt gjennomføres ved en randomisert kontrollert studie (RCT) der familier som samtykker til å delta blir tilfeldig fordelt til enten Trinnvis sammen eller ordinær behandling. Slik vil vi kunne undersøke om det er en signifikant forskjell i endring mellom de to gruppene.

Med en slik studie vil vi rekruttere 80 barn i hver behandlingsgruppe som utgjør 160 barn til sammen. For å kunne identifisere flere traumeutsatte barn og sikre best mulig forankring av forskningsprosjektet i kommunen, ønsker vi å involvere hele enheten som deltar. Vi vil også gi opplæring i grunnleggende traumeforståelse og kartlegging av traumer til aktuelle samarbeidende tjenester i kommunen, som skolehelsetjenesten, sosiallærere, PPT og barneverntjenesten. Vi tar sikte på at om lag 30 kommuner deltar i forskningsprosjektet. Det er estimert at forskningsprosjektet vil foregå fra 2022 til 2026

Forskningsprosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (Hdir) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD).

 

Målet med effektivitetsstudien er å få svar på følgende spørsmål:

1) Hva innebærer det ordinære tilbudet for traumeutsatte barn i kommunale tjenester i dag?

2) Blir barna som får Trinnvis sammen bedre* enn barna som får det ordinære tilbudet?

3) Er Trinnvis sammen mer kostnadseffektiv enn vanlig forløp?

4) Hva er effekten av Trinnvis sammen og vanlig forløp på lang sikt**?

5) Når i behandlingen er det endringen skjer?

7) Har det å lære Trinnvis sammen betydning for terapeutenes arbeidstrivsel?

 

* Defineres som en reduksjon i symptomer og økt funksjon. Dette vil kartlegges i forkant av behandling, etter ferdigstilt arbeidsbok (9 uker), etter vedlikeholdsfasen (15 uker).

** Innebærer en oppfølgingskartlegging 6 og 12 måneder etter avsluttet behandling, samt innhenting av registerdata 5 år etter avsluttet behandling.