Vil du bidra til et bedre liv for veteranfamiliene?

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, ektefelle/samboer, familie og venner.

Forsvarets Veteraninspektør, oberst Morten Henriksen

For å kunne sikre bedre tilrettelegging og oppfølging av veteranfamiliene, trenger vi mer kunnskap. Med denne studien ønsker NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) å undersøke følgende sentrale tema:

  • Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner?
  • Hvilke faktorer har betydning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?

Målet med denne studien er å få mer kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet for familier hvor et familiemedlem har deltatt ute.

Studien består av spørreskjema og personlig intervju. Du kan velge om du vil delta på begge eller på en av delene.

Ditt bidrag teller!

Foto: Shutterstock