Om studien

Regjeringen ønsker mer kunnskap om veteraner og deres familier for å være bedre rustet til å kunne gi støtte, og forebygge eventuelle skadevirkninger av deltagelse i internasjonale operasjoner.

Mer kunnskap og bedre målrettede tiltak vil også kunne trygge veteraner på at de som er hjemme får hjelp til å håndtere eventuelle belastninger som følger av deres deltakelse ute. Målet med denne studien er å få mer kunnskap som kan anvendes i det forebyggende arbeidet overfor familier hvor et familiemedlem har deltatt ute. Ditt bidrag vil ha betydning for det videre arbeidet som det sivile hjelpeapparatet og Forsvaret vil gjennomføre på dette området.

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, ektefelle/samboer, familie og venner. I Norge foreligger det svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familier at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Studier fra utlandet viser at partners deltakelse i internasjonale operasjoner kan påvirke familien på mange ulike måter. Blant annet kan internasjonal tjeneste ha innvirkning på de militæres personlige liv og helse, samt deres familie- og sosiale liv. Hvordan hverdagslivet blir påvirket av at én av foreldrene i en familie deltar i internasjonale operasjoner, finnes det lite kunnskap om. Spesielt, om hvordan dette ser ut for norsk militærpersonell og deres familier.

Her kan du lese mer om studien.