Aktuelt

Hvordan kan skolen forebygge vold?

Skolen har en sentral rolle i å forebygge vold og overgrep mot barn. Nå skal et nytt doktorgradsprosjekt borre i hvilke hindringer og muligheter skoleansatte har til å ivareta det viktige samfunnsoppdraget.

– Vi skal intervjue kontaktlærere, skoleledere og helsesykepleiere om hvordan de opplever at de kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Jeg skal også snakke med barn, både med og uten voldserfaring, om hvordan de ønsker og har nytte av å bli møtt på skolen, sier stipendiat Linda Holen Moen.

Hun er nå i gang med et doktorgradsprosjekt ved NKVTS og UiO som skal bidra til økt kunnskap om skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.

Portrett av Linda Holen Moen
Linda Holen Moen er stipendiat ved NKVTS og UiO.

Er selv pedagog

Moen er spesialpedagog av utdanning og har de siste årene jobbet som rådgiver ved en ungdomsskole i Oslo. Hun har derfor egen erfaring med å forebygge, avdekke og forhindre vold mot barn i en profesjonell setting.

– Noe av det vesentligste jeg håper denne studien vil avdekke, er hvordan de ulike partene i forebyggingsarbeidet rundt barna opplever hverandres rolle og funksjon i det samarbeidet, sier Moen.

Prosjektet har vært planlagt lenge

Ideen til prosjektet kom tilbake i 2016 da Moen var med på en studie av pedagogers opplevelser av hvor mye kunnskap de fikk om vold og seksuelle overgrep under studietiden. Inkludert i studien var lærere, førskolelærere og barnevernspedagoger.

– Resultatene fra den studien viste at pedagogene hadde mer undervisning om temaet på pensum da enn en tidligere tilsvarende studie avdekket, men at de fremdeles opplevde at de hadde for lite kunnskap og ikke følte seg forberedt til å forebygge vold i sin fremtidige yrkeshverdag, sier Moen.

Dette til tross for at samtlige rammeplaner for lærerutdanningene slår fast at lærerstudenter skal kunne identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal lærere raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Les om resultatene fra det prosjektet i rapporten «Takk for at du spør!».

Forebygger med kunnskap

Siden rapporten fra 2016 har skolen fått nye læreplaner, som setter temaet vold og grensesetting er på agendaen i grunnskolen.

– Alle elever i norsk skole skal nå lære om vold, seksualitet og grensesetting. Mye av forebyggingen er å gi elever kunnskap, slik at de kan beskytte seg selv, og ikke trå over andres grenser, forteller Moen.

Også FNs barnekonvensjon legger føringer for norsk skole. Barn må kjenne til rettighetene sine for å beskyttes mot vold og overgrep. Videre er lærere pålagt et ansvar av Opplæringsloven §9A i å skape et trygt og godt miljø som fremmer helse, læring og utvikling. Trivsel på skolen henger tett sammen med trivsel hjemme, og det er skolen som har det største ansvaret i skole-hjem-samarbeidet.

– Vi vet veldig lite om hva skolen egentlig kan gjøre og hvordan lærerne opplever ansvaret og arbeidet. Kunnskapen vi får gjennom dette prosjektet kan styrke oppfølgingen av barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Den vil også gi ansatte i kommunen, politikere og forskere kunnskap som kan bidra i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner, sier Moen.

Om prosjektet

  • Prosjektet er en offentlig sektor ph.d. i Osloskolen, der kandidaten arbeider 75 prosent  av tiden med forskning og 25 prosent i offentlig sektor over fire år fra 2022 til 2026.
  • Formålet med prosjektet er undersøke skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.
  • Studien er finansiert av Norges forskningsråd og Utdanningsetaten i Oslo kommune.
  • Les mer om prosjektet.