Aktuelt

Intensiv traumebehandling utfordrer etablert praksis i spesialisthelsetjenesten

Ved Regional enhet for traumebehandling, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital har de ønsket å undersøke mulighetene for intensivering av poliklinisk behandling av PTSD. Pilotprosjektet ble gjennomført de to siste ukene i mars 2019.

Skrevet av Marianne Jakobsen

Nidaros DPS er en spesialisert poliklinikk som over mange år har utviklet et behandlingstilbud til personer med PTSD (Posttraumatisk stesslidelse) og andre traumerelaterte lidelser. De fleste pasientene har tidligere forsøkt behandling i ordinært psykisk helsevern, men er vurdert til å fortsatt ha betydelig lidelsestrykk og/eller har en spesielt kompleks tilstand.

Les også vår tekst Hva er kompleks posttraumatisk stresslidelse?

Første steg

Etter tilbakemelding fra psykologspesialist Trude J. B. Auren, som er prosjektleder, vet vi at disse to ukene gikk som planlagt. Det var seks pasienter med, og alle deltagerne gjennomførte. Det gjenstår å se nærmere på resultatene ved behandlingsslutt og ved senere oppfølging. Psykolog Auren mener at flere har fått en betydelig symptomreduksjon, men at det fortsatt jobbes med å få inn ubesvarte svar på spørreskjemaer. De planlegger å skrive en oppsummering om pilotgruppen, og har planer om ny gruppe til høsten.

 

Intensiv traumebehandling, en god idè?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ble innlemmet i diagnosesystemet DSM i 1980, klassifisert som en angstlidelse. Like etter kom det forslag om å betrakte lidelsen som en betinget respons på traumatiske hendelser, noe som igjen åpnet døren for å prøve eksponeringsbehandling, om enn i modifisert form. Etter en stund ble det gjennomført forskning som viste at eksponeringen hjalp godt mot gjenopplevelser og økt fysiologisk aktivering, mens virkningen på unngåelsessymptomene var svakere. Siden har det blitt utviklet en rekke traumefokuserte psykoterapier, og i dag er kognitive behandlinger, inkludert «Prolonged Exposure», og EMDR de mest brukte metodene.

 

Artikkelen «The impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-focused treatement for PTSD»

 

Motstand hos terapeutene

Det har vist seg vanskelig å få terapeuter til å bruke metoder som utfordrer traumene direkte, særlig i tilfeller der pasientene vurderes som «særlig sårbare». Noe dreier seg om usikkerhet og mangelfull opplæring, men for det meste dreier det seg om utbredte oppfatninger om hva som er sikkert og trygt. Disse oppfatningene er ikke alltid i samsvar med forskningen, men er likevel forståelige med tanke på rammene for poliklinisk pasientbehandling.

Forskning viser at mange pasienter med kompleks PTSD responderer godt på anerkjente, traumefokuserte terapier. Det er heller ingen som har vist at det er påkrevd å starte med en «stabiliseringsfase» for disse pasientene. Det er blant annet gjort en større studie av pasienter med psykoselidelser og PTSD, som har hatt god effekt av traumefokusert terapi uten stabilisering.

Hyppighet av timene

Behandling av PTSD og andre traumerelaterte lidelser foregår i Norge i dag som regel i poliklinikk med ukentlige terapitimer eller timer hver andre uke. Det finnes imidlertid forskning som viser at hyppigere behandlingssesjoner kan bedre utfallet for mange pasienter. Forsøk med 7-dagers (Storbritannia) og 14-dagers (USA) PTSD-behandling viser tilsvarende effekt som ved ordinær poliklinisk behandling. Det vil si at man kan oppnå det samme resultatet på kortere tid.

Utvide målgruppen?

Grunnleggerne av «Bergensmodellen for 4-dagersbehandling av tvangslidelser», professor Gerd Kvale og Førsteamanuensis Bjarne Hansen, har fått opprettet «Bergen Center for Brain Plasticity», og skal prøve ut intensiv behandling for fem nye tilstander: panikklidelse, sosial angst, generalisert angstlidelse, depresjon og dysmorfofobi. Etter at Bergensmodellen har oppnådd gode og stabile resultater, samt verdensberømmelse og fremtidig forskningsfinansiering, er det kanskje mulig å tenke annerledes om PTSD-behandlingen i Norge. Kanskje er tiden inne for å revurdere hvordan vi bruker ressursene, slik at vi kan hjelpe flere ved å satse på kortere og mer intensive behandlingsløp.

Traumeklinikken i BilthovenBilde fra PSYTREC i Nederland, intensivbehandling av PTSD

Et miljø i Nederland har gått foran, og utviklet et intensivt behandlingsprogram for PTSD. Programmet går over to uker med to behandlingsøkter i fire dager, tre dagers pause og så fire dager behandling igjen. Det vil si totalt 32 timer med traumefokusert behandling på 2 uker! I tillegg er det flere daglige treningsøkter og daglig felles psykoedukasjon. Dette programmet er døgnbasert, og har allerede publisert gode resultater. «Psychotrauma Expertise centre» i Bilthoven startet opp i 2014, og fortsetter med sin intensive PTSD-behandling, samtidig som de forsker på resultatene.

 Intensiv traumebehandling ved Nidaros DPS

Behandlerne i Trondheim var allerede kjent med traumefokuserte metoder som blant annet EMDR og «Prolonged Exposure», og var vant til å gi slik behandling på ukentlig basis. De ønsket å la seg inspirere av den nederlandske modellen, samtidig som de tilpasset programmet til rammene i en norsk poliklinikk, slik at tilbudet kunne gis som dagbehandling. De ønsker også å gjennomføre et større prosjekt med flere runder med intensiv behandling i fremtiden.

Bilde fra PSYTREC i Nederland, intensiv traumebehandling
Bilde av forskergruppen i PSYTREC

Muligheter for effektivisering

Hvis en oppnår lik effekt ved intensivering av tilbudet til personer med PTSD, vil dette være en stor fordel for personene det gjelder, som vil oppnå bedring raskere. Utvikling av intensiv behandling vil kunne gi et mer differensiert behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil det være lettere å gi et tilbud til personer som i dag ikke får et spesialisert tilbud, fordi de bor langt unna behandlingsinstitusjonene. Videre er det en mulighet for at pasienter som ikke nyttiggjør seg et lavintensivt behandlingstilbud, kan ha større utbytte av intensiv behandling.

Hilsen Marianne

 

Her kan du lese andre innlegg fra denne bloggen.