Faglig påfyll

På denne siden vil vi legge ut informasjon om vitenskapelige artikler, bøker, konferanser eller videoer som kan være inspirerende og nyttige for behandlere og ledere som deltar i ITV-prosjektet. Vi vil forsøke å hovedsakelig legge ut artikler som er fritt tilgjengelige («Open Access»), hvis ikke vil vi kunne sende på mail. Send oss gjerne mail dersom det er faglige spørsmål du ønsker litteratur om!   

Traumer og PTSD  

Litteratur om psykologisk traumatisering og PTSD 

The Role of Disgust in Posttraumatic Stress 

Tradisjonelt har PTSD blitt knyttet til følelser av frykt og redsel, men skyld, skam og sinne har også blitt anerkjent som fremtredende. Men hva med avsky? Denne artikkelen oppsummerer forskningen på dette og konkluderer med at mange traumeoverlevere opplever sterke følelser av avsky og kvalme knyttet til minner og triggere, noe som kan være viktig for behandling.      

A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD  

Kompleks PTSD har blitt anerkjent som en egen diagnose i diagnosesystemet ICD-11 som nylig lansert av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Dette diagnosesystemet kommer etter hvert til å bli implementert i norsk helsevesen. Denne artikkelen oppsummerer forskningen på kompleks PTSD og begrunner hvorfor denne diagnosen blir introdusert.  

 

PTSD-behandling 

Litteratur om PTSD-behandling generelt, ikke nødvendigvis direkte knyttet til behandlingsmetodene som implementeres i ITV-prosjektet.   

Behavioural Experiments in Cognitive Therapy for Posttraumatic Stress Disorder: Why, When, and How?

En sentral del av kognitiv terapi for PTSD er såkalte atferdseksprimenter. Det er små og store oppgaver som gjennomføres i behandlingen der målet er å lære nye måter å forholde seg til egne vansker og traumatiske opplevelser. Mange behandlere synes atferdseksprimenter er vanskelige å planlegge og gjennomføre, noe som kan svekke effekten av behandlingen. Denne nye artikkelen en ny artikkel fra Hannah Murray og Sharif El-Leithy i Oxford om gir en innføring i bruk av atferdseksperimenter i CT-PTSD. Den er utgitt i et tidsskrift som publiserer praksisnære artikler, så den er veldig praktisk orientert i forhold til vanlige vitenskapelige artikler og gir mange konkrete eksempler»

Psychotherapies for PTSD: What do they have in common? 

Det finnes mange forskjellige evidensstøttede behandlingsmetoder for PTSD, men er disse metodene egentlig så forskjellige? I denne artikkelen har flere av nestorene i feltet skrevet om behandlingsmetodene de har utviklet og forsøkt å finne ut hva som er felles på tvers av metodene.   

Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and eye movement desensitization and reprocessing for severe post-traumatic stress disorder  

Kan PTSD behandles intensivt over bare 8 dager? I denne artikkelen presenteres et intensivt behandlingsopplegg utviklet i Nederland som har fått mye oppmerksomhet i fagfeltet. Gjennom 8-dagers behandling som kombinerer kognitiv terapi, EMDR og fysisk trening oppnår de fleste pasientene stor grad av symptomlette som vedvarer seks måneder etterpå. I andre artikler har den samme gruppen vist at pasienter med seksuelle overgrep fra barndommen og dissosiative symptomer har like godt utbytte av behandlingen. De har også beskrevet fordelene med en ny modell der behandlingen blir gitt av forskjellige behandlere hver time , ikke av en fast behandler for hver pasient.   

Prolonged Exposure vs Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs Waiting List for Posttraumatic Stress Disorder in Patients With a Psychotic Disorder – A Randomized Clinical Trial  

Kan man behandle PTSD hos pasienter med psykoselidelser eller kan det være farlig? Denne studien viste med all tydelighet at PTSD hos pasienter med schizofreni kan behandles med kognitiv terapi eller EMDR, uten spesielle tilpasninger eller økt fare for negative hendelser. Denne gruppen pasienter bør derfor tilbys god PTSD-behandling på lik linje som andre pasienter.  

Culture-sensitive psychotraumatology   

Hvordan kan vi tilby PTSD-behandling på en kultursensitiv måtes, samtidig som de virksomme faktorene i behandlingen beholdes? I denne artikkelen drøfter flere av nestorene i fagfeltet dette spørsmålet.  

Group treatment for Complex Dissociative Disorders: A randomized controlled trial

Målet med forskningen har vært å få mer kunnskap om komplekse traumelidelser hos voksne, og hvordan helsevesenet best kan behandle de psykiske helseplagene. Denne studien er den første noen gang som har sammenlignet behandling av dissosiative lidelser med en kontrollgruppe. For gruppen med dissosiative lidelser så det ut til at gruppebehandlingen kan ha positive langtidseffekter, men det trengs mer forskning for å avklare dette.

 

CT-PTSD 

Litteratur om kognitiv terapi for PTSD  

Effects of psychotherapies for posttraumatic stress disorder on sleep 

Vanskeligheter med søvn er svært utbredt ved PTSD og mange er redde for at alvorlige søvnvansker vil gjøre det vanskelig å få utbytte av traumebehandling. Denne artikkelen viser at behandling med CT-PTSD er effektivt for de med store søvnvansker og raskt fører til bedre søvn.  

Implementation of Cognitive Therapy for PTSD in routine clinical care 

Kan CT-PTSD brukes også i vanlig klinisk praksis? Denne artikkelen presenterer resultater fra en studie ved en klinikk i London, der man så at CT-PTSD ga svært gode utfall for pasienter med PTSD. Frafall fra behandling var lav og få faktorer så ut til å begrense utbyttet av CT-PTSD.   

 Internet-delivered cognitive therapy for PTSD 

Det kan være vanskelig å bygge opp høy nok kapasitet til å behandle alle med PTSD, men kan terapi over internett være mer effektivt? Denne artikkelen oppsummerer behandlingen av 10 pasienter med CT-PTSD, et internett-program for PTSD-behandling der pasienten gjør mesteparten av behandlingen på egenhånd, men blir støttet av behandler. Denne behandlingsformen viste lovende resultater og reduserte behandlernes tidsbruk med 75%.  

 

EMDR 

Litteratur om EMDR 

EMDR beyond PTSD: A Systematic Literature Review  

Det er mye forskning som støtter EMDR som en effektiv behandlingsmetode for PTSD, men hva med andre psykiske vansker? Denne artikkelen oppsummerer forskningen og antyder at EMDR kan være nyttig for andre plager.  

How does EMDR work? 

Hvordan virker egentlig EMDR og er øyebevegelsene nødvendig? Denne artikkelen oppsummerer forskningen på disse spørsmålene. 

 

Implementering 

Litteratur om implementering av evidensbasert behandling.  

Transparency about the outcomes of mental health services (IAPT approach): an analysis of public data 

Realising the Mass Public Benefit of Evidence-Based Psychological Therapies: The IAPT Program  

Kanskje verdens største implementeringsprosjekt innen psykiske helse er “Improving access to Psychological Treatments (IAPT)” i England. I disse to artiklene oppsummeres mye av historien, rasjonalet, suksessene og utfordringene for IAPT siden starten i 2008.     

Aligning Leadership Across Systems and Organizations to Develop a Strategic Climate for Evidence-Based Practice Implementation 

Artikkelen adresserer rollen ledelse spiller i utviklingen av et strategisk klima for implementeringen av kunnskapsbasert praksis. I artikkelen gjennomgås konkrete atferder ledere kan benytte seg av på flere nivåer i organisasjonen, for å sikre vellykket implementering i egen organisasjon. 

 

Ledelse  

Leadership Training Design, Delivery, and Implementation: A Meta-Analysis   

Virker egentlig opplæring i ledelse? Denne artikkelen oppsummerer forskningen og viser at ledelsesprogrammer er bedre enn sitt rykte og har positiv innvirkning på lederens kunnskaper, handlinger og resultater. 

Middle managers’ role in implementation of evidence based practices in healtcare: A systematic review 

En systematisk gjennomgang av mellomlederes rolle i implementering. Artikkelen konkluderer med at mellomledere spiller en sentral rolle i implementering, ved fire typer atferder som påvirker implementeringens effektivitet gjennom implementeringsklima.  

What roles do middle managers play in implementation of innovative practices? 

Artikkelen bruker rammeverket til Birken. Lee & Weiner (2012) til å se på hva som skiller mellomlederes atferd og strategier i organisasjoner som støtter endring og innovasjon, og organisasjoner som i mindre grad gjør dette. Artikkelen oppsummerer med klare praksisanbefalinger for ledere som skal implementere kunnskapsbasert praksis.  

The Humble Leader: Association of Discrepancies in Leader and Follower Ratings of Implementation Leadership With Organizational Climate in Mental Health 

Artikkelen ser på analyser av selvrapportering av et mål på implementeringsledelse opp mot lederens ansattes vurdering av det samme målet på implementeringsledelse. Såkalte “ydmyke” ledere, ledere som vurderer seg selv svakere enn det behandlerne vurderer dem, hadde et bedre organisasjonsklima, enn andre ledere.  

Discrepancies in Leader and Follower Ratings of Transformational Leadership: Relationship with Organizational Culture in Mental Health. 

Artikkelen ser på analyser av selvrapportering av lederatferd (transformasjonsledelse) opp mot de ansattes vurdering av lederens lederatferd. Den konkluderer med at mindre diskrepans i vurderinger av transformasjonsledelse mellom lederens egenvurdering og de ansattes vurdering, er positivt for organisasjonskulturen.  

Transformational and Transactional Leadership: Association With Attitudes Toward Evidence-Based Practice 

Artikkelen tar for seg sammenhengen mellom lederatferd i organisasjonen og de ansattes holdninger til kunnskapsbasert praksis. Forfatterne konkluderer med at mer positive vurderinger av lederens atferd er knyttet til mer positive holdninger til adopsjonen av kunnskapsbasert praksis blant de ansatte.

 

Tilbake til hovedsiden