Behandling av PTSD 

Det har blitt utviklet og forsket på flere psykologiske metoder for behandling av PTSD hos voksne. Denne forskningen har blitt oppsummert i metaanalyser (Bisson et al., 2013) og retningslinjer for behandling (NICE, 2018; World Health Organization, 2013). Det er særlig to former for psykologisk behandling som anbefales: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi. Det er derfor disse behandlingsmodellene som blir implementert i ITV-prosjektet.

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR)  

EMDR-terapi bygger på en såkalt adaptiv bearbeidingsmodell (Shapiro & Laliotis, 2015). Ved dagligdagse erfaringer av stress bearbeider vår psyke disse erfaringene slik at følelser reguleres og selvbildet opprettholdes. Ved traumatiske opplevelser overveldes psyken slik at opplevelsen ikke integreres med nettverket av allerede lagret hukommelse og forblir ubearbeidet. Ubearbeidede traumatiske minner utløses lett av ytre og indre stimuli og hele settet av emosjoner, selv- andre oppfatninger, og fornemmelser fra den gang vekkes igjen. Disse reaksjonene er lite tilpasset den nåtidige situasjonen og skaper ofte nye problemer i en ond sirkel. I EMDR-terapi søker en å igangsette og fullføre bearbeiding av traumatiske minner ved å fokusere samtidig på (a) spontane assosiasjoner til traumatiske forestillingsbilder, tanker, følelser, og kroppsfornemmelser og (b) stimulering av begge hjernehalvdeler gjennom raske øyebevegelser. Det er ikke avklart hva som er de virksomme faktorene i EMDR, men nyere forskning indikerer at de bilaterale øyebevegelsene bidrar til å svekke traumeminner gjennom å belaste arbeidsminnet (van den Hout & Engelhard, 2012). 

Du kan lese mer om EMDR på nettsiden til EMDR Norge eller se denne filmen som forklarer hvordan EMDR virker: How EMDR works?   

Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD) 

Det har blitt utviklet flere former for traumefokusert kognitiv atferdsterapi som bygger på de samme prinsippene. I ITV-prosjektet har vi valgt å gi opplæring i en modell utviklet ved Oxford Center for Anxiety Disorders and Trauma i Storbritannia, kalt Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD). CT-PTSD er altså en av flere traumefokuserte kognitive terapier. Andre terapiformer som ofte faller inn under betegnelsen traumefokuserte kognitive terapier, er forlenget eksponeringsterapi, narrativ eksponeringsterapi, kognitiv prosesseringsterapi og STAIR narrativ terapi. 

Modellen som CT-PTSD bygger på (Ehlers & Clark, 2000) antar at PTSD utvikles dersom traumatiske opplevelser bearbeides på en måte som leder til en følelse av alvorlig nåværende trussel. Når følelsen av trussel vekkes, oppstår gjenopplevelses- og årvåkenhetssymptomer og sterke emosjoner som angst, sinne, skam, skyld eller tristhet. Behandlingen består i å reversere de opprettholdende faktorene. Intervensjonene omfatter bl.a.: 

  • Oppgaver for å ta tilbake et vanlig dagligliv 
  • Arbeid med traumeminner – forestilt eksponering, diskriminering av påminnere, oppsøke åstedet, omforming av indre bilder – for å redusere gjenopplevelse 
  • Endre oppfatninger av traumet ved å oppdatere traumeminner
  • Endre oppfatninger av følgene av traumet (for eksempel symptomene) 
  • Oppgivelse av uhensiktsmessige strategier.  

Her kan du se en av utviklerne av metoden, Anke Ehlers forelese om CT-PTSD.  

Andre behandlingsmetoder 

Det finnes også flere andre behandlingsmetoder for PTSD hos voksne som har forskningsstøtte og som tilbys av behandlere i Norge. 

Les mer om Fellesfaktorer for PTSD-behandling her

  • Forlenget Eksponeringsterapi er en av metodene med best forskningsstøtte for behandling av PTSD. Metoden er utviklet i USA og legger særlig vekt på eksponering for traumeminner og situasjoner relatert til traumet. Prinsippene for Forlenget Eksponeringsterapi forklares i denne videoen: Prolonged Exposure for PTSD.   
  • Narrativ Eksponeringsterapi er en behandlingsmetode spesielt utviklet for arbeid med flyktninger, men den har også vist seg effektiv for behandling av andre pasienter med PTSD. Behandlingen bygger på eksponering og bearbeiding av traumeminner, samt gjenfortelling av en helhetlig livshistorie.  
  • Kognitiv Prosesseringsterapi er også utviklet i USA og har mye forskningsstøtte. Behandlingen har mye til felles med CT-PTSD og tar sikte på å forandre traumerelaterte tanker og fortolkninger som fører til PTSD-plager. Prinsippene for Kognitiv Prosesseringsterapi forklares i denne videoen: Cognitive Prosessing Therapy for PTSD  
  • STAIR Narrativ Terapi er en metode som er spesielt utviklet for behandling av PTSD etter gjentatt traumatisering og kompleks PTSD. I denne behandlingen arbeider man først med å lære ferdigheter for å bedre regulere følelser og håndtere relasjoner med andre mennesker. Deretter jobber man mer spesifikt med å bearbeide traumeminner.   
  • Metakognitiv Terapi er en behandlingsmetode utviklet for å behandle en rekke forskjellige psykiske plager og som har vist lovende resultater for behandling av PTSD. Den skiller seg noe fra andre metoder ved at man i mindre grad snakker om de traumatiske hendelsene eller tankene om disse, men heller jobber med hvordan personen tenker om og forholder seg til negative tanker og følelser.    

Det finnes også flere andre typer behandling for PTSD som tilbys i psykisk helsevern, som stabiliseringsgrupper, sensorimotorisk terapi, korttidsdynamisk terapi eller oppmerksomt nærvær. Disse metodene er ikke like mye forsket på, noe som gjør det mer usikkert om og hvordan de virker. Det betyr imidlertid ikke at de ikke kan være nyttige behandlingsformer og kan være verdt å forsøke dersom andre metoder ikke har gitt ønsket utbytte, eller man ønsker denne typen behandling.