Utredning av PTSD

Å utrede og diagnostisere psykiske lidelser er en klinisk vurdering som skal kvalitetssikres av spesialist i psykiatri eller psykologspesialist. Denne prosedyren er en anbefaling for hvordan dette kan gjøres ved hjelp av noen enkle kliniske verktøy. I ITV implementeres bruk av Traume- og PTSD-screening (TRAPS II) med alle pasienter. TRAPS II gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelsen av PTSD-symptomer siste måned.

Kartlegging av traumeerfaringer 

For å avgjøre om pasienten tilfredsstiller kriteriene for PTSD må det først gjøres en vurdering av om vedkommende har opplevd en traumatisk hendelse. Første side av TRAPS II er basert på det validerte kartleggingsskjemaet Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Dersom pasienten har krysset av for en eller flere av hendelsene på første side av TRAPS bør behandler spørre om noen flere detaljer rundt hendelsen(e) for å avgjøre om kriteriene for en traumatisk hendelse er tilfredsstilt. De diagnostiske kriteriene i ICD-10 sier at hendelsen skal ha vært: «av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste». Da dette kriteriet er lite spesifikt anbefales det å se på kriteriene i DSM-5: «Hendelse som innebar død eller fare for liv, alvorlig skade eller seksuell vold. Det kan være noe som hendte deg selv, noe som du var vitne til, eller noe som du fikk vite at hadde hendt med et nært familiemedlem eller en nær venn.» I mange tilfeller er det enkelt å vurdere om hendelsen tilfredsstiller kriteriene (for eksempel hvis pasienten har blitt voldtatt, alvorlig skadet eller forsøkt drept), andre ganger er det vanskeligere. 

Kartlegging av PTSD-symptomer 

Side 2 av TRAPS II består av The International Trauma Questionnaire (ITQ) (Cloitre, Shevlin, Brewin, Bisson, Roberts, Maercker, Karatzias & Hyland. 2018; Bækkelund, Sele & Berg, 2019) til diagnosene PTSD og Kompleks PTSD (KPTSD), slik de blir definert av ICD-11. ICD-11 er utviklet av Verdens Helseorganisasjon og har som mål å maksimere klinisk og internasjonal anvendbarhet gjennom å fokusere på kjernesymptomene til en gitt lidelse.

Det er viktig å forsikre seg om at symptomene pasienten har rapportert er relatert til en eller flere traumatiske hendelser. Flere av symptomene kan være relatert til andre ting, for eksempel konsentrasjonsvansker eller søvnvansker. For å diagnostisere PTSD må behandler også vurdere om de rapporterte symptomene kan forklares av somatisk sykdom, rusbruk eller annen psykisk lidelse. Skårene kan også summeres for å tallfeste total symptombelastning, men per i dag foreligger det ikke validerte cut-off skårer for å indikere PTSD eller KPTSD.

 

Her finner du TRAPS II

Her finner du TRAPS I på flere språk

Her finner du skåringsanvisning for TRAPS II