Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Educational and psychosocial transitions encountered by young refugees upon resettlement in Norway (TURIN)

Transitions Upon Resettlement In Norway (TURIN)  Unge flyktninger – enten de kommer alene eller med familien sin – møter en rekke utfordringer når de bosettes i Norge. Bosettingsfasen kjennetegnes av flere overgangsprosesser som innebærer kritiske omstillinger for de unge. Noen sentrale overgangsprosesser som er avgjørende for en vellykket bosetting og integrering er utviklingen fra barn til voksen, tilpasningen til livet i et nytt samfunn og oppbyggingen av en meningsfull tilværelse i eksil etter opprivende hendelser før og under flukten.  

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektleder

  • Pastoor, Lutine de Wal

    Pastoor, Lutine de Wal

    Pensjonert forsker I / dr. polit.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

TURIN-prosjektet er del av et større forskningsprosjekt «Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies». CAGE-prosjektet som er finansiert av NordForsk gjennomføres av ledende forskergrupper i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

De utviklingsmessige og psykososiale overgangene som unge flyktninger må forholde seg til i bosettingsfasen kan føre til mental vekst, psykososial tilpasning og inkludering, men kan også føre til økt sårbarhet, mistilpasning og marginalisering. Skolen spiller en sentral rolle i bosettingsfasen. Utdanning styrker unge flyktningers muligheter til å kunne mestre sin nye livssituasjon så vel som å kunne bli selvstendige og aktive deltakere i det norske samfunnet.

TURIN-studiens overordnede mål er å få ny og bedre innsikt i hva som kan fremme eller hemme unge flyktningers utdanningsmessige og psykososiale overgangsprosesser i bosettings- og integreringsfasen.

Delmål

• Å få mer kunnskap om utdanningsmessige og psykososiale utfordringer unge flyktninger møter i bosettingsfasen, og hva disse betyr for deres fungering i hverdagen generelt og i skolen spesielt
• Å få en bedre forståelse av unge flyktningers egne erfaringer, behov og ønsker vedrørende utdanningsmessig og psykososial oppfølging i skolen og utenfor
• Å kunne belyse skolens, familiens, og andre omsorgsløsningers rolle i å fremme unge flyktningers utvikling,  læring og psykososiale velvære
• Å få større innsikt i nasjonal og lokal bosettingspolitikk samt kommunal praksis vedrørende utdanningsmessig og psykososial oppfølging av unge flyktninger som bosettes i Norge

Metode

Datainnsamlingen foregår i tilknytning til videregående skoler i fire bosettingskommuner, der hver av de involverte forskerne skal ha ansvar for hver sin skole. Forskeren skal være tilstede på skolen og i noen klasser for å bli bedre kjent med skoletilbudet, skoleansatte, lærere og elever. Feltarbeidet på skolene omfatter også individuelle intervjuer med unge flyktninger og betydningsfulle voksne, som skoleansatte/lærere og foreldre/omsorgspersoner. Videre foretas det studier av nasjonale policy dokumenter samt kommunal politikk og praksis angående bosetting og utdanning av unge flyktninger.

TURIN-studien gjennomføres som et samarbeid mellom forskere fra NKVTS og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Deltakende forskere: Lutine de Wal Pastoor, Studiekoordinator (NKVTS), Ketil Eide (USN), Brit Lynnebakke (NKVTS) og Irmelin Kjelaas (USN/NTNU).

For mer informasjon om TURIN, vennligst kontakt Lutine de Wal Pastoor: lutine.pastoor@nkvts.no

Tilleggsinformasjon

Følgende forskningsinstitusjoner deltar i det nordiske forskningsprosjektet CAGE (Coming of Age in Exile):
• Danmark: Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), København Universitet
• Finland: Institute of Migration, Turku
• Norge: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
• Sverige: Centre for Health Equity Studies, CHESS (Stockholm Universitet og Karolinska Institutet), og Gøteborg Universitet

CAGE-prosjektet har som mål å frembringe ny kunnskap om hvilke mekanismer som ligger bak sosioøkonomiske og helseulikheter i flyktninggrupper i de nordiske land sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Ved å analysere og sammenligne nordisk velferds- og utdanningspolitikk vedrørende unge flyktninger, ønsker prosjektet å bidra med forskningsbasert kunnskap til politiske initiativ og tiltak som kan utjevne de sosioøkonomiske forskjellene i flyktningers helse, velferd, utdanning og arbeidsdeltakelse.

For mer informasjon (på engelsk) om CAGE-prosjektet, se: http://cage.ku.dk/

Publikasjoner

Lynnebakke, B., & Pastoor, L. d. W. (2020). “It’s very hard, but I’ll manage.” Educational aspirations and educational resilience among recently resettled young refugees in Norwegian upper secondary schools. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. doi:10.1080/17482631.2020.1785694

Lynnebakke, B., Pastoor, L. d. W., & Eide, K. (2020). Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas.

Pastoor, L. d. W. (2020). Perspectives on the education of young refugees upon resettlement in Norway. In S. S. Jervelund, A. Krasnik & A. K. R. de Lasson (Eds.) Coming of Age in Exile – Health and Socio-Economic inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies (pp. 30-37). .

Pastoor, L. d. W. (2016). Rethinking refugee education: Principles, policies and practice from a European perspective. In A. W. Wiseman (Ed.) Annual review of comparative and international education 2016 (pp. 107-116). Emerald Group Publishing Limited. doi:10.1108/S1479-367920160000030009

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater