Tema: Vold og overgrep

Cognito: Examining the role of cognitive processes for long-term adjustment after trauma.

Hvordan man tenker om og fortolker traumatiske erfaringer og reaksjoner etter traumer har stor betydning for utvikling og opprettholdelse av posttraumatiske stressreaksjoner. Det er et behov for forskning om hvordan slike tanker påvirker traumereaksjoner over lang tid, og hvorvidt ulike traumeerfaringer er forbundet med ulike former for uhensiktsmessige tanker og psykiske reaksjoner.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

I Norge opplever mer enn en av fire unge traumatiske hendelser som vold og overgrep. Traumer medfører ofte sterke stressreaksjoner som påtrengende minner eller tanker, unngåelse, nummenhet og hyper-aktivering. Dette er normale reaksjoner på stressende hendelser og for de fleste går reaksjonene over av seg selv etter kort tid. Det er imidlertid noen som utvikler langvarige stressreaksjoner som posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Barn og unge som opplever vold eller overgrep har flere psykiske og fysiske helseplager sammenlignet med jevnaldrende, og for mange får det konsekvenser for skolegang og senere deltakelse i arbeidslivet. Derfor er det viktig å forstå mer om hvordan man kan identifisere mennesker som er i risiko for å utvikle langvarige plager, slik at de kan få tidlig hjelp.

Med Cognito-prosjektet ønsker vi å frembringe kunnskap som vil være viktig for å utvikle bedre tilpassede intervensjoner og behandling, for å forhindre langvarige psykiske plager etter traumer. En viktig målsetting er å forstå mer om hvordan tankemønstere driver utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner og hindrer bedring. Dette prosjektet gir en unik mulighet til å forstå mer om hvordan tanker opprettholder traumereaksjoner, hvordan langvarige plager bedre kan forebygges og gi bedre råd til traumeutsatte om hvordan de skal forholde seg til vanskelige tanker knyttet til det de har opplevd.

Vi vil undersøke to ulike former for tankeprosesser som nylige studier har vist at er viktige for psykisk helse etter en traumatisk opplevelse. Kontrafaktisk tenkning (CFT) viser til tanker om hva som kunne ha skjedd, og å se for seg alternative utfall av en traumatisk hendelse. Uhensiktmessige vurderinger av en selv, verden og egne reaksjoner etter traumer (maladaptive cognitive appraisals), er negative tanker som er tett forbundet med psykiske plager i etterkant av et traume.

Deltakerne i prosjektet består av to grupper unge mennesker eksponert for ulike traumer: ungdom og unge voksne som var på Utøya 22.juli 2011, og barn og ungdom som har gått i traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) på BUP.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse. 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater