Tema:

Foreldretvister og barns rettigheter

Prosjektet tar sikte på å følge utvikling i lovgivning og rettspraksis når det gjelder barnefordeling over tid. Ulike spørsmål vil bli belyst, som for eksempel: Stabilitet og endringer i vurderinger av barnets beste over tid, endringer i rettspraksis når det gjelder spørsmålet om vold og overgrep mot barn og betydningen av etnisitet i vurderinger av barnets beste. 

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Målsettingen med dette prosjektet er å undersøke hvilken betydning blant annet lovendringer har for rettspraksis når det gjelder spørsmål om samvær og bosted for barn etter samlivsbrudd. Ulike spørsmål vil bli behandlet i delprosjekter, og valg av temaer vil vurderes i forhold til endringer i lovgivning og kunnskapsbehov på området. Foreløpig er følgende deltemaer valgt for særskilt analyse av utviklingen i rettspraksis:

1. De senere årene har det vært et økt fokus på barn som lever med vold i familien. Dette har blant annet ført til flere endringer i barneloven hvor hensikten er å gi barn økt beskyttelse mot vold og overgrep.
2. Også spørsmålet om tilsyn ved samvær er satt på dagsorden, med behov for økt kunnskap.
3. Hvilken betydning har etnisk bakgrunn for temaer som aktualiseres i en barnefordelingssak og de vurderinger som legges til grunn for utfallet i saken?
4. Høring av barn og vektlegging av deres synspunkter.  

Eventuelle endringer i rettspraksis vil i første omgang bli studert med utgangspunkt i lagmannsrettsavgjørelser for årene 1998-2000, 2006-2007 og 2012, 2014 og 2015. For årene 1998-2000 foreligger en analyse av rettspraksis i barnefordelingssaker med påstander om overgrep (K. Skjørten: Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål nr. 3-4/2004) Resultatene fra denne undersøkelsen skal nå sammenliknes med analyse av nyere domsmateriale etter de siste endringer i barneloven som har direkte relevans for saker med påstander om overgrep.

Når det gjelder tilsyn ved samvær vil dette særlig studeres med domsmateriale etter siste endringer i tilsynsordningen i 2006 og 2014.

I prosjektet Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker vil nyere lagmannsretts- og høyesterettsavgjørelser legges til grunn.

Det planlegges videreføring av prosjektet med nytt domsmateriale og nye aktuelle problemstillinger frem til prosjektslutt.

Publikasjoner

Skjørten, K. (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene – fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 95-114. doi:10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02

K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Karlsen, M., & Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Skjørten, K., & Sandberg, K. (2019). Children’s participation in Family Law proceedings. In M. Langford, M. Skivenes & K. H. Søvig (Eds.) Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? (pp. 300-331). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215031415-2019

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Skjørten, K. (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. I I. Ikdahl & V. B. Strand (Red.) Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier (s. 167-182). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold. I R. Førde, M. Kjelland & U. Stridbeck (Red.) Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse (s. 421-434). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Når samvær ikke er til barnets beste. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 108-123). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., Hauge, M. I., Langballe, Å., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Å se det utsatte barnet. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 93-107). Universitetsforlaget.

Skjørten, K. (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. I A. Hellum & J. Köhler-Olsen (Red.) Like rettigheter – ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv (s. 173-193). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt(4), 107-109.

Skjørten, K. (2014). Foreldretvister – og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 12(2).

Skjørten, K. (2013). Children’s voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family, 27(3), 289-309.

Skjørten, K. (2010). Barns meninger om samvær. I A. T. Kjørholt (Red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? (s. 89-110). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., & Barlindhaug, R. (2007). The involvement of children in decisions about shared residence. International Journal of Law, Policy and the Family, 21(3), 373-385.

Skjørten, K., Barlindhaug, R., & Lidén, H. (2007). Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2004). Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål(3-4), 150-171.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater