Tema: Vold og overgrep

Hva gjør du? Ansattes møte med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Hvordan arbeider ansatte i barnevernet med barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd?

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Kruse, Anja Emilie
  • Askeland, Ingunn Rangul
  • Hjorthol, Toril
  • Vorland, Norunn
  • Øverli, Ingvil Thallaug

Hovedmål

Hovedmålet er å finne ut hvordan ansatte i kommunalt barnevern arbeider med barn eller ungdom ved mistanke om problematisk eller skadelig seksuell atferd. En betydelig andel av den seksuelle volden barn og unge blir utsatt for, er utført av unge. Dette er en gruppe barn og unge som kan ha mange ulike og sammensatte behov, og som selv kan ha en bakgrunn og livssituasjon som gjør at de trenger bistand fra ulike tjenester. Disse kan også ha behov for oppfølging og behandling relatert til sin seksuelle atferd. Kommunalt barnevern har en nøkkelrolle i saker hvor det er meldt bekymring om overgrep, alvorlige seksuelle atferdsvansker eller omsorgssvikt. Formålet med prosjektet er å frembringe mer kunnskap om hvilke erfaringer ansatte i kommunalt barnevern har i sitt arbeid med barn og unge som har en seksuell atferd som kan være skadelig for dem selv eller andre. Forskningen kan identifisere områder hvor det er behov for videre forskning, og gi grunnlag for politikkutvikling på området. Ny kunnskap om hva ansatte i kommunalt barnevern selv ser av muligheter og potensielle barrierer kan bidra til bedre håndtering av mistanke om problematisk eller skadelig seksuell atferd. Det er særlig viktig å bidra til ny kunnskap om kommunalt ansatte fordi de har en rolle og mulighet for å ta opp temaet som et ledd i sitt arbeid med unges seksuelle helse, og fordi de er et naturlig bindeledd mellom barns oppvekstarenaer og behandlingsapparat. 

Metode

Tre fokusgrupper med barnevernsansatte. Fokusgruppe som metode fremmer gode diskusjoner og dyptgående kunnskap om hva som er viktig i møte med den aktuelle målgruppen.

Publikasjoner

Øverli, I. T., Vorland, N., Kruse, A. E., Hjorthol, T., & Blix, I. (2018). «Også disse barnas beste»: Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater