Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Pårørende, politi og bekymring. Håndtering og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Hva skjer når politiet fatter bekymring for at en ungdom trekkes mot voldelig ekstremisme? Hvordan formidles bekymringen til pårørende og hvordan opplever de situasjonen og hjelpen de får med å håndtere den?

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet er en studie av hjelpeapparatet og pårørendes måter å møte voldelig ekstremisme og relaterte radikaliseringsprosesser. Gjennom å undersøke hvordan bekymring for radikalisering og ekstremisme oppstår og håndteres ønsker vi å frambringe kunnskap om hvordan pårørende kan inngå i et forebyggingsarbeid mot radikalisering og om hvilke tiltak og tilbud som kan bidra til å sette pårørende best i stand til å mestre sin situasjon. Vi vil også belyse hvordan myndighetene, representert ved politiet, forstår de utfordringene de står overfor og hvordan de søker å løse dem i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet. Dernest ønsker vi å frambringe kunnskap om interaksjon, relasjon og samarbeid mellom pårørende og politi/øvrig tjenesteapparat og på hvilke måter slike forhold virker inn i det forbyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme.

 

Publikasjoner

Hellevik, P., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (2022). Policing mental health? Norwegian police’s work with preventing radicalization into violent extremism. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. doi:10.1080/19434472.2022.2067211

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2021). «Basically, I am here to help you»: Police conversation interventions in the prevention of radicalisation and violent extremism as a pastoral technique of power. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK), 108(2), 311-326. doi:10.7146/ntfk.v108i2.128526

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater