Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Pårørende, politi og bekymring. Håndtering og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Hva skjer når politiet fatter bekymring for at en ungdom trekkes mot voldelig ekstremisme? Hvordan formidles bekymringen til pårørende og hvordan opplever de situasjonen og hjelpen de får med å håndtere den?

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

  • Andersen, Arnfinn J.

    Andersen, Arnfinn J.

    Forskningsleder / forsker II / dr. polit.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet er en studie av hjelpeapparatet og pårørendes måter å møte voldelig ekstremisme og relaterte radikaliseringsprosesser. Gjennom å undersøke hvordan bekymring for radikalisering og ekstremisme oppstår og håndteres ønsker vi å frambringe kunnskap om hvordan pårørende kan inngå i et forebyggingsarbeid mot radikalisering og om hvilke tiltak og tilbud som kan bidra til å sette pårørende best i stand til å mestre sin situasjon. Vi vil også belyse hvordan myndighetene, representert ved politiet, forstår de utfordringene de står overfor og hvordan de søker å løse dem i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet. Dernest ønsker vi å frambringe kunnskap om interaksjon, relasjon og samarbeid mellom pårørende og politi/øvrig tjenesteapparat og på hvilke måter slike forhold virker inn i det forbyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme.

 

Publikasjoner

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. (Rapport 4/2018).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater