Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet Del 2: Berørte barn og foreldre

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2012

Prosjektleder

 • Jensen, Tine

  Jensen, Tine

  Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

  Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målsettingen er å forstå mer av langtidseffekter naturkatastrofer kan ha på barn, deres foreldre og familien.

Metode

Ny intervjuundersøkelse blant barn og voksne som opplevde tsunamien, etter 2 1/2 år.

Tilleggsinformasjon

1. I  den første studien har 183 foreldre svart på spørsmål (spørreskjema) om 319 barns akutte og nåværende reaksjoner sommeren 2005. I spørreskjemaundersøkelsen ønsket vi å få mer kunnskap om foreldres og barns helsetilstand for å lære mer av hva som fører til posttraumatiske stress reaksjoner.

Foreldrene fikk blant annet spørsmål om:

 • Deres egne reaksjoner på tsunamien og nåværende psykiske helse
 • Barnas akutte reaksjoner og nåværende psykiske helse

2. I den andre studien ble 89 foreldre og 146 barn intervjuet av psykologer, psykiatere og pedagoger i sine hjem høsten 2005 om hvordan de opplevde tsunamien og hvordan den har virket inn på deres hverdagsliv. Intervjustudien hadde et fokus på barn og familien som omsorgssituasjon og hvordan den kan bidra til gode psykologiske utviklingsprosesser etter et traume, og hva som kan vanskeliggjøre slike prosesser.

Vi var interessert i å vite mer om:

 • Hvordan katastrofen har påvirket familiene og hverdagslivet deres.
 • Hva barna hadde opplevd og hvordan de beskriver sine opplevelser
 • Hvordan barna mestret og tilla mening til hendelsene
 • Hvorvidt de utsatte ungdommene hadde fått endret sine verdensanskuelser
 • Hvilke behov foreldrene opplevde at barna hadde og hvordan de forholdt seg til disse behovene?
 • Barnas og foreldres helsetilstand 10 mnd. etter.
 • Hvordan foreldre og barn synes skolen håndterte situasjonen

3. Den tredje studien var en oppfølgingsstudie av de tidligere intervjuede barna sommeren 2007 hvor 107 barn og 68 foreldre ble intervjuet. Oppfølgingsstudien hadde fokus på hvilke langtidseffekter en naturkatastrofe kan ha for barn og deres foreldre.

Det ble blant annet spurt om:

 • Barnas og foreldrenes helsetilstand 2 ½ år etter tsunamien
 • Endringer i holdninger til seg selv, andre mennesker og verden rundt seg
 • Foreldrenes mestring av barnas hjelpebehov

På tross av at mange av familiene var sterkt berørt av tsunamien, så ble intervjuerne møtt på en svært positiv og engasjert måte av foreldre og deres barn. Mange synes det var fint å kunne fortelle sin historie uten innblanding og alle synes det var viktig at erfaringene deres kom frem slik at myndigheter og helsepersonell kan være mer forberedt ved nye katastrofer.

Publikasjoner

Jensen, T. K., Ellestad, A., & Dyb, G. (2013). Children and adolescents’ self-reported coping strategies during the Southeast Asian Tsunami. British Journal of Clinical Psychology, 52, 92. doi:10.1111/bjc.12003

Hafstad, G. S., Haavind, H., & Jensen, T. K. (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies, 21(2), 293-302. doi:10.1007/s10826-011-9474-z

Nygaard, E. (2012). Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo 309). (Doktorgradsavhandling).

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2012). Stability of posttraumatic stress reaction factors and their relation to general mental health problems in children: A longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41(1), 15-26. doi:10.1080/15374416.2012.632344

Siqveland, J., Hafstad, G. S., & Tedeschi, R. G. (2012). Posttraumatic Growth in Parents After a Natural Disaster. Journal of loss & trauma, 17(6), 536-544. doi:10.1080/15325024.2012.678778

Dyb, G., Jensen, T. K., & Nygaard, E. (2011). Children’s and parents’ posttraumatic stress reactions after the 2004 tsunami. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(2), 1-14. doi:10.1177/1359104510391048

Jensen, T. K. (2011). Intervjuer med barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Kan vi snakke med barn om alt? I E. Backe-Hansen & I. Frønes (Red.) Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi (s. 2-3). Gyldendal Akademisk.

Hafstad, G. S., Gil-Rivas, V., Kilmer, R. P., & Raeder, S. (2010). Parental Adjustment, Family Functioning, and Posttraumatic Growth Among Norwegian Children and Adolescents Following a Natural Disaster. American Journal of Orthopsychiatry, 80(2), 248-257. doi:10.1111/j.1939-0025.2010.01028.x

Hafstad, G. S., Gil-Rivas, V., Kilmer, R., & Raeder, S. (2010). Parental adjustment, family functioning and posttraumatic growth in Norwegian children and adolescents following a natural disaster. American Journal of Orthopsychiatry, 80(2), 248-257.

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2010). Posttraumatic Stress Reactions in Siblings After Mutual Disaster: Relevance of Family Factors. Journal of Traumatic Stress, 23(2), 278-281. doi:10.1002/jts.20511

Glad, K. A., Jensen, T. K., Nygaard, E., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(5), 473-475.

Jensen, T. K., Dyb, G., & Nygaard, E. (2009). A Longitudinal Study of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(9), 856-861. doi:10.1001/archpediatrics.2009.151

Lindgaard, C. V., Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2009). Changes in Family Functioning in the Aftermath of a Natural Disaster: The 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of loss & trauma, 14(2), 101-116. doi:10.1080/15325020802537138

Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2008). Barns meningsdannelse under flodbølgekatastrofen i Sørøst–Asia. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1488-1497.

Jensen, T. K. (2008). Når katastrofen aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1486-1487.

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2008).

Stormyren, S., & Jensen, T. K. (2008). Verdensanskuelser etter en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1498-1506.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater