Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. A. (2021). The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0001087

En ny studie fra NKVTS viser en tydelig sammenheng mellom posttraumatisk stress og kompliserte sorgreaksjoner hos Utøya-overlevende som mistet nære venner eller familiemedlemmer i massakren.

PTSD forutsa komplisert sorg

Forskerne fant at symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 14-15 måneder etter terroren forutsa kompliserte sorgreaksjoner etter 30-32 måneder. 
De fant ingen motsatt relasjon; symptomer på komplisert sorg forutsa altså ikke PTSD på et senere tidspunkt.

Gir klinikerne ny innsikt 

 Studien gir ny kunnskap som kan forbedre klinikernes mulighet til å utvikle effektive behandlingsstrategier for traumatiserte etterlatte. Etterlatte som sliter med symptomer på PTSD etter å ha mistet noen under traumatiske forhold, står nemlig også i fare for å utvikle kompliserte sorgreaksjoner. Dette er det viktig at klinikere vet.

Komplisert sorg er en intens og vedvarende sorg som ikke svekkes over tid, og som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Man sliter gjerne med vonde bilder knyttet til dødsfallet og har vondt for å akseptere at den døde er borte.

Hindrer unnvikelsesatferd bearbeiding av sorg? 

At PTSD kan forutsi komplisert sorg og ikke omvendt, er i tråd med den rådende hypotesen på fagfeltet. Vanlige kjennetegn på PTSD er at man unngår bestemte situasjoner og steder som kan minne om den traumatiske hendelsen, og at man prøver å unngå å tenke på ting som kan fremkalle vonde minner.
Forskerne tror at når en slik unnvikelsesatferd dominerer, får man heller ikke bearbeidet sorgen på en god måte. Ubearbeidet kan denne formen for sorg bli svært vanskelig å håndtere.

Første studie i sitt slag

NKVTS-studien er en av de første longitudinelle studiene av sammenhengen mellom symptomer på PTSD og komplisert sorg etter en potensielt traumatiserende hendelse – og den aller første der deltakerne selv var direkte berørt av hendelsen.
Studien omfatter 275 overlevende etter Utøya-terroren. Samtlige hadde mistet nære venner og/eller familiemedlemmer i massakren der de altså selv befant seg i livsfare. Mange var selv vitne til brutale drap.
Det ble gjort intervjuer med deltakere i studien 4-5 måneder, 14-15 måneder og 30-32 måneder etter terroren på Utøya. 

Grundig kartlegging av symptomer 

Symptomer på komplisert sorg ble kartlagt med et måleinstrument som heter Brief Grief Questionnare (BCG), som dekker fem elementer: Problemer med å akseptere døden, sorgforstyrrelser i dagliglivet, bekymrede og vonde tanker knyttet til døden og dødsfallet, unnvikelsesatferd for å slippe å bli minnet på tapet, og en følelse av isolasjon eller å være avskåret fra andre. 
Symptomer på PTSD ble kartlagt med måleinstrumentet UCLA PTSD-RI, som består av 20 elementer, deriblant indikatorer på frykt, angst, lav selvfølelse, vonde flashbacks, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker.

Behov for mer forskning

Selv om hovedhypotesen på fagfeltet lenge har vært at PTSD forutsier komplisert sorg og ikke omvendt, finnes det tre relativt nye longitudinelle studier som peker i motsatt retning. I disse tre studiene var imidlertid ikke de pårørende selv til stede under den traumatiske hendelsen. I to av studiene var dødsfallene i hovedsak naturlige, og i den tredje så forskerne på etterlatte etter en flystyrt. 

 At ulike studier peker i ulike retninger, viser at det er behov for mer forskning på den longitudinelle sammenhengen mellom symptomer på PTSD og komplisert sorg.

Forskerne