Tema: Vold og overgrep

The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Personer som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, opplever ofte vedvarende posttraumatiske stressreaksjoner (PTSR). Tidligere studier har vist at det kan være en sammenheng mellom PTSR og fysiske helseplager. Denne studien undersøker hvorvidt posttraumatisk stress kan være en faktor som påvirker sammenhengen mellom overgrep i barndommen og fysiske helseplager hos ungdom og unge voksne. Forskerne har sett både på sammenhenger for ulike typer vold i barndommen og på kombinasjoner av typer vold i relasjon til PTSR og fysiske helseplager.

Studien viser at det er totalbyrden ved å ha vært utsatt for flere typer vold i barndommen som har sterkest effekt på sammenhengen mellom PTSR og fysiske helseplager. For eksempel ser man en sterkere effekt hos personer som har opplevd fysisk vold i kombinasjon med øvrig vold, enn hos personer som bare har opplevd fysisk vold.

Første studie om sammenhengen mellom vold, PTSR og fysiske helseplager hos unge

Tidligere forskning har vist at det å ha opplevd vold i barndommen kan påvirke den fysiske helsen gjennom livet. Ulike forhold kan påvirke sammenhengen mellom vold i barndommen og fysisk helse. Hvilke mekanismer som påvirker fysiske plager, har man ikke kunnet si med sikkerhet. Man vet imidlertid mer om hvordan fysisk vold og overgrep påvirker senere fysisk helse, enn hvilken effekt psykiske overgrep og det å være vitne til vold mellom foreldrene har. Det mangler i tillegg undersøkelser om hvorvidt posttraumatiske stressreaksjoner som følge av barnemishandling påvirker fysisk helse på samme måte som andre typer traumatiserende hendelser, for eksempel katastrofer eller ulykker.

Dette er den første studien som ser på effekter mellom vold i barndommen, PTSR og fysiske helseplager hos ungdom og unge voksne. Man har spurt om hodepine, svimmelhet, generelle smerter i muskler og skjelett, kvalme, hjertebank, slapphet og magesmerter.

Metode og definisjoner

Datagrunnlaget for studien er et utvalg fra en representativ befolkningsundersøkelse om vold og overgrep med flere tusen deltakere. Ett til to år senere utførte forskerne en oppfølgingsundersøkelse, som så på langtidskonsekvenser av vold. Deltakerne var en gruppe på cirka 500 ungdommer som hadde vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, og en tilsvarende stor kontrollgruppe i alderen 16–33 år.

Deltakerne i befolkningsundersøkelsen ble spurt om hvorvidt de hadde vært utsatt for overgrep i barndommen, og om symptomer på posttraumatisk stress og fysiske helseplager den siste måneden.

Les mer om studien på prosjektsiden.

Posttraumatisk stress kan bidra til å opprettholde og forverre helseplager

Studien støtter tidligere funn om at posttraumatiske stressreaksjoner spiller en viktig rolle i forholdet mellom vold i barndommen og senere fysiske helseplager. Helsepersonell bør være kjent med hvordan PTSR kan opprettholde og forverre fysiske plager hos personer som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen. Forfatterne av studien anbefaler å avdekke og eventuelt behandle PTSR hos voldsutsatt ungdom og unge voksne som oppsøker helsevesenet med uavklarte fysiske helseplager.

Forskerne