Aktuelt

Nytt kartleggingsverktøy for traumer – TRAPS II

Siden TRAPS ble lansert har det blitt tatt i bruk i over 40 klinikker for å avdekke traumeerfaringer og PTSD-symptomer. Nå lanseres TRAPS II.

Skrevet av Harald Bækkelund

Da vi startet opp prosjektet Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV) i 2017 dukket det raskt opp et behov for et kartleggingsverktøy for å avdekke traumeerfaringer og PTSD-symptomer. Behandlerne ved klinikkene som deltok i pilotprosjektet opplevde at de ikke hadde et godt verktøy for å få til dette i en travel hverdag. Bestillingen var klar: et skjema som raskt kan brukes til å spørre pasienter om hvilke traumatiske erfaringer de har og om de strever med posttraumatiske plager i hverdagen. Og skjemaet måtte kunne printes på én side! Hvis ikke kunne en av sidene lett bli borte. I tillegg måtte det være lett tilgjengelig og gratis i bruk.

Løsningen vi kom frem til var skjemaet Traume- og PTSD-screening for voksne, med forkortelsen TRAPS. Det består av to sider: på forsiden spørres pasienten om traumeerfaringer og på baksiden kartlegges PTSD-symptomer. Forsiden er basert på verktøyet Stressful Life Event Questionaire (SELSQ; Goodman) og baksiden på PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Begge disse skjemaene er validerte for bruk og med godkjent oversettelse til norsk.

Siden vi lanserte TRAPS har det blitt tatt i bruk på over 40 klinikker gjennom implementeringsprosjektet, men også mange andre klinikker og behandlere bruker det. I tillegg til at det ligger fritt tilgjengelig på NKVTS sine sider, ligger det også ute på Helsebiblioteket.no, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), og kan brukes elektronisk gjennom Checkware. Det anbefales å bruke i de nasjonale pasientforløpene for psykisk helse og for fastleger for utredning av PTSD-symptomer.

Nå lanserer vi TRAPS II

I TRAPS II har vi forandret på hvordan posttraumatiske plager blir kartlagt (side 2). Årsaken er at Verdens Helseorganisasjon i 2018 oppdaterte diagnosesystemet som heter International Classification of Diseases (ICD-11). Vi har tidligere skrevet om at det ble det gjort store endringer på PTSD-diagnosen:

Hva er kompleks posttraumatisk stresslidelse?

Kriteriene for diagnosen ble endret og den nye diagnosen Kompleks PTSD ble lansert. I implementeringsprosjektet har vi sett at pasienter med kompleks PTSD har like god effekt av behandling med EMDR eller CT-PTSD som andre pasienter, men at de har mer plager både før og etter behandling (Bækkelund et al., 2022). Disse pasientene kan derfor ha behov for noe lengre behandling Vi synes derfor det er viktig at nye TRAPS II kan brukes til å kartlegge og diagnostisere både PTSD og Kompleks PTSD.

I TRAPS II er derfor side 2, som tidligere bestod av PCL-5, blitt byttet ut med skjemaet International Trauma Questionaire (ITQ). Dette verktøyet kartlegger symptomer på PTSD og Kompleks PTSD i henhold til ICD-11 kriteriene. Det har blitt grundig validert i en rekke studier, også med den norske oversettelsen (Sele et al., 2020).

TRAPS II er fritt tilgjengelig og gratis i bruk.

Vi har lagt ut nye retningslinjer for hvordan skjemaet kan brukes og skåres: Skåringsanvisning TRAPS II (pdf)

Her er en video som tar deg gjennom skåringen: Kartlegging og diagnostisering av PTSD (TRAPS II)

Vi håper at TRAPS II vil være nyttig for klinikker og behandlere som vil kartlegge både PTSD og Kompleks PTSD, og få informasjon som er viktig for å gi riktig behandling!

Her kan du lese flere innlegg på ITV-bloggen.