Implementering av TF-CBT i BUP

Vi har siden 2012 arbeidet med implementering av TF-CBT i landets Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Den overordnede ambisjonen ved å implementere TF-CBT i BUP er at samtlige barn og unge som sliter med symptomer på posttraumatisk stress skal få tilbud om kunnskapsbasert behandling for sine vansker. Dette gjøres gjennom å:

  1. øke kunnskapen om traumer og traumebehandling
  2. innføre systematisk kartlegging for potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatisk stress
  3. utvikle systemer for vedlikehold slik at tilbudet etableres og vedvarer over tid
  4. gi støtte og opplæring til ledere i implementeringsledelse

Her finner du informasjon om de ulike prosjektperiodene:

Hva er implementering?

For at en evidensbasert behandlingsmetode skal tas i bruk på en effektiv måte over tid kreves det at metoden implementeres. Implementering handler om iverksetting av kunnskap. Implementering av en metode handler om å bevege seg fra stadiet hvor det har blitt vedtatt at metoden skal implementeres, til at metoden realiseres i praksis i den aktuelle organisasjonen.

Overføring av forskningskunnskap til klinisk praksis skjer gjennom et sett med implementeringsstrategier, som kan bestå av spesifikke aktiviteter og tiltak, for eksempel opplæring, veiledning, systemer for monitorering eller opplærings i implementeringsledelse (Proctor, Powell, & McMillen, 2013; Powell m.fl., 2012). Implementering av en behandlingsmetode krever at målgruppen identifiseres, vurderes og blir tilbudt behandlingsmetoden, og at kompetansen opprettholdes og gjennomføres i tråd med anbefalingene (med fidelitet) over tid. Implementering er således en prosess som går over tid og som krever deltagelse og innsats fra både leder og ansatte i alle fasene av implementeringsprosessen.

Implementering stiller store krav til ledelsen og organisasjonen det implementeres i. God ledelse og gode rammer i organisasjonen har vist seg å være viktig for at implementeringen blir vellykket, og at den nye praksisen opprettholdes over tid.