TF-CBT opplæringsmodell

Her finner du opplæringsmodellen i Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Den inneholder kriterier for godkjenning av TF-CBT-terapeuter, lokale og regionale TF-CBT-veiledere og TF-CBT-konsulenter samt oppgavefordeling.

Opplæringskrav TF-CBT-terapeuter

1. Leder i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i samarbeid med TF-CBT-konsulentene ved NKVTS, foretar utvelgelse av hvem som kan bli TF-CBT-terapeut basert på følgende krav:

a. Klinisk grunnkompetanse.

b. Klinisk erfaring, deriblant erfaring med å jobbe selvstendig med pasienter.

c. Egenmotivasjon.

d. Støtte fra leder til å bruke tid på å lære seg og bruke metoden over tid.

2. Lese hele boka om metoden (engelsk eller norsk versjon):

a. Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and AdolescentsSecond edition (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2017).

b. Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom (Cohen et al, tilrettelagt til norsk ved Jensen, Granly & Fagermoen, 2018).

3. Fullføre nettbasert kurs i TF-CBT: https://tfcbt2.musc.edu/

4. Kursbevis fra nettkurset sendes inn til NKVTS før oppstart av veiledning.

5. Gjennomføre 3-dagers grunnkurs i TF-CBT, som omhandler følgende:

a. Forskningsgrunnlag og traumatisering.
b. Utredning og kartlegging.
c. Gjennomgang av komponentene i TF-CBT med praktiske øvelser.
d. Implementering.

6. Fullføre minst 4 TF-CBT-behandlingsløp innen 2 år etter grunnkurset, der følgende krav må møtes for å bli sertifisert som TF-CBT-terapeut*:

a. Minst en sak med lydopptak må være påbegynt innen 4 måneder etter oppstart med veiledning.

i. Lydopptak sendes inn fortløpende til bruk i veiledning og som eventuell godkjenningssak.

ii. Dersom denne saken ikke blir godkjent eller fullført, eller det mangler lydopptak, må man sende opptak av en annet fullstendig TF-CBT-sak. ​

iii. Behandlingsforløpet med lydopptak må inneholde parallelt arbeid med omsorgsgiver.

b. Minst ett TF-CBT behandlingsforløp må være fullført innen ett år etter oppstart av veiledning.

c. Minst 3 av de 4 godkjenningssakene må inneholde parallelt arbeid med omsorgsgiver.

d. Registrere Progresjons-og fidelitetskjema fortløpende og KATES-skårer ved oppstart, midtveis og avslutning i alle opplæringssakene via Ekstranettet.

7. Delta i ett års ukentlig gruppeveiledning over telefon med TF-CBT-konsulent ved NKVTS, med minst 70% oppmøte.

8. Delta på et 2-dagers fordypningskurs i TF-CBT. Deltagelse forutsetter at kandidaten har fullført minst en TF-CBT sak.

*NKVTS gjennomfører en midtveisevaluering etter ca. ett år. Dersom punkt 6 og 7 ikke har blitt fulgt opp av terapeuten, vil man kunne miste retten til videre oppfølging mot sertifisering. Ved behov om eventuell utsettelse, kan dette søkes om via Ekstranettet

Når dere er ferdige med alt som skal til, også de fire fullførte TF-CBT-sakene, så ta kontakt med oss for å få godkjenningen. Dere kan gi beskjed til Camilla Blestad  eller Lene Granly.

Oppgaver TF-CBT-terapeuter

 1.  Kartlegge barn som kommer til BUP/Barnehuset for traumer og traumesymptomer.
 2. Tilby TF-CBT til de med behov.
 3. Gjennomføre TF-CBT i tråd med manualen.
 4. Registrere alle TF-CBT-sakene i Ekstranettet gjennom hele prosjektperioden.
 5. Delta i lokal kollegabasert veiledning hver 14. dag (etter fullført veiledning fra NKVTS).


 

 

 

 

 

 

 

Her kan du kjøpe boka  Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents, Second Edition 

Her kan du kjøpe boka Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom, norsk versjon

 

 

Trykk her for å komme til nettbasert opplæring for TF-CBT-terapeuter

 

Opplæringskrav for lokale TF-CBT-veiledere

 1. TF-CBT-konsulentene ved NKVTS, i samarbeid med BUP- eller Barnehus-leder, velger ut hvilke TF-CBT-terapeuter som kan bli lokal TF-CBT-veileder.
 2. For å bli sertifisert lokal TF-CBT-veileder, må man være sertifisert TF-CBT-terapeut (utføring av oppgavene til lokal veileder kan starte før sertifisering som TF-CBT-terapeut).
 3. Gjennomføre et dagskurs i TF-CBT veilederrollen.
 4. Delta på individuell konsultasjonssamtaler med nasjonale TF-CBT-konsulenter på telefon 15-30 minutter hver 14. dag gjennom seks måneder.

 

Oppgaver lokale TF-CBT-veiledere

 1. Lede den kollegabaserte veiledningen av TF-CBT-terapeuter. Gruppen av TF-CBT-terapeuter møtes til kollegabasert veiledning hver 14. dag med fokus på fidelitet og progresjon i TF-CBT-sakene, tilpasninger av metoden, symptomoppfølging og støtte til hverandre.
 2. Delta på faglige samlinger i regi av NKVTS.
 3. Holde arbeidsplassen faglig oppdatert på traumekartlegging og TF-CBT-behandling.
 4. Ha kontakt med leder for å drøfte behov for faglig tilrettelegging og nyrekruttering av TF-CBT-terapeuter.
 5. Ha jevnlig kontakt med NKVTS, deriblant delta i telefon- eller videomøter sammen med leder.

 

Opplæringskrav regionale TF-CBT-veiledere

 1. TF-CBT implementeringsgruppen ved NKVTS velger ut regionale TF-CBT-veiledere og avtaler opplæring og oppfølging individuelt med den enkelte kandidaten.
 2. For å bli regional TF-CBT-veileder, må man være sertifisert TF-CBT-terapeut og godkjent lokal veileder.
 3. Man må ha generell veiledererfaring.
 4. Man må inngå en hospiteringsavtale hos TF-CBT-konsulentene ved NKVTS.

 

Oppgaver regionale TF-CBT-veiledere

 1. Veilede TF-CBT-terapeuter som er under opplæring i form av ukentlig veiledning.
 2. Ha ansvar for å arrangere regionale nettverkssamlinger.

 

Regionale TF-CBT-veiledere har ikke mandat til:

 • Å holde grunnkurs i TF-CBT.
 • Godkjenne TF-CBT-terapeuter eller lokale TF-CBT-veiledere.

 

Opplæringskrav nasjonale TF-CBT-konsulenter

 1. TF-CBT-konsulentene er ansatt sentralt ved NKVTS og er godkjent av utviklerne av TF-CBT.
 2. For å bli nasjonal TF-CBT-konsulent må man være sertifisert TF-CBT-terapeut.
 3. Man må ha minst to års erfaring med å veilede i TF-CBT.
 4. Man må ha generell veilederkompetanse.
 5. Man må fylle de formelle krav som er spesifisert av utviklerne av TF-CBT (European TF-CBT Train-the-Trainer Program Application).
 6. Delta på Train-the-Trainer kurs med utviklerne av metoden.

 

Oppgaver nasjonale TF-CBT-konsulenter

 1. Konsulentene gir opplæring og konsultasjon til TF-CBT-terapeuter, samt lokale og regionale veiledere.
 2. Konsulentene deltar og følger opp implementeringen av TF-CBT.
 3. Oppfølging av ledere i samarbeidende BUPer og Barnehus.
 4. Konsulentene har ansvar for godkjenning av TF-CBT-terapeuter, lokale TF-CBT-veiledere og regionale TF-CBT-veiledere.

 

Generell kunnskap og ferdigheter på alle opplæringsnivåer

 1. Evner å tilpasse TF-CBT etter alder og utvikling (språk, materialbruk, aktiviteter, tidsbruk).
 2. Terapeut viser grunnleggende traumeforståelse (symptomer, PTSD, behandlingsmodell).
 3. Klarer å inkorporere traumeforståelse med barnets symptombilde og klarer å bruke dette fleksibelt i behandlingstimene.
 4. Nyttiggjør seg veiledning i opplæringssakene, bruker dette videre i TF-CBT saker og kunnskapen overføres til nye saker.
 5. Viser forståelse for inklusjon- og eksklusjonskriterier for TF-CBT i nye saker (til veilederlytting).
 6. Har jevnlige TF-CBT timer i saken og viser evne til langsiktig planlegging av behandlingsforløp og avslutning.