Om metoden

TF-CBT – Traumefokusert kognitiv adferdsterapi

TF-CBT er en korttids kognitiv adferdsterapeutisk, resiliensbyggende, komponent- og fasebasert metode for traumatiserte barn og unge mellom 6-18 år, og deres foreldre eller omsorgspersoner. Metoden ble utviklet av Drs. Anthony Mannarino, Judith Cohen og Esther Deblinger.

Her kan du se en video med kort innføring i TF-CBT, av Tine Jensen.

Et TF-CBT behandlingsløp er vanligvis 12-15 ukentlige møter med barn og ungdom og deres omsorgsperson parallelt hver gang. Antall timer kan utvides for barn og unge som viser symptomer på kompleks traumatisering. Da brukes gjerne mer tid på ferdighetstrening innledningsvis i terapien.

Andre fagområder og kjerneverdier som vektlegges i TF-CBT er:

 • Tilknytningsteori og utviklingsnevrobiologi
 • Humanistisk teori
 • Familiefokus
 • Egen mestringsevne
 • Respekt for kulturelle verdier
 • Fleksibilitet og tilpasning
 • Terapeutisk allianse

Målet med terapien innledningsvis er at barna og deres foreldre lærer å gjenkjenne og håndtere vanskelige følelser knyttet til traumehendelsen(e). Så bearbeides minnene om hendelsen(e) og lite hjelpsomme tanker som har oppstått jobbes med. Videre fokus er å bidra til fremtidig sikkerhet, gode foreldreferdigheter og bedret familiekommunikasjon.

Behandlingen er faseinndelt

TF-CBT består av komponenter som følger en anbefalt rekkefølge, og har en fasestruktur. Metoden tilpasses hvert barn og familien, både ved at innholdet i hver komponent gjøres relevant og ved at tiden som brukes på hver komponent tilpasses behovet. 

 • Stabilisering og ferdighetstrening

I den første fasen er det fokus på å gi informasjon om det opplevde traumet og det trenes på å håndtere traumepåminnere og stressreaksjoner.

 • Traumebearbeiding og prosessering

I denne fasen bearbeides traumepåminner gradvis og det arbeides med endring av uhensiktsmessige tanker og følelser knyttet til traumet.

 • Integrasjon og konsolidering

I den siste fasen fokuseres det på framtidig sikkerhet og videre utvikling. In- vivo mestring av traumepåminnere, styrking av støttende og åpen kommunikasjon i familien, utvikling av sikkerhetsstrategier og integrasjon og konsolidering av ferdigheter vektlegges.

TF-CBT-komponentene

 • Psykoedukasjon

Hovedmålene med psykoedukasjon er å normalisere barnets og foreldrenes reaksjoner på traumehendelsen, tilby informasjon om typiske psykologiske og fysiologiske responser på traume og forsterke opp riktige tanker om hendelsen.  I tillegg til å gi faktabasert kunnskap om traumet, er det i denne fasen viktig å formidle håp om bedring. Psykoedukasjon tilbys ved oppstart i behandlingen, og gis gjennom hele behandlingsprosessen.

 • Foreldreferdigheter

Etter at et barn har opplevd en alvorlig traumehendelse, kan selv de mest kompetente foreldrene få problemer med å opprettholde sin gode omsorg. Fokus i foreldretimene, som gis parallelt med barnetimene, er å gi informasjon om barnets terapi, lære og benytte de samme ferdighetene som barna lærer, hjelp til å håndtere barnets endrede atferd og tilby veiledning på generelle foreldreferdigheter.

 • Avslapningsferdigheter/stressmestring

Målet med denne komponenten er å lære konkrete metoder for å slappe av og avspenne kroppen, både for å redusere kroppens generelt forhøyede stressnivå og vanlige problemer med søvn, konsentrasjon og vaktsomhet, men også for å kunne håndtere traumepåminnere.

 • Affektregulering

Etter en traumehendelse vil barn og foreldre oppleve sterke negative følelser og vansker med å håndtere dem. Andre kan oppleve nummenhet og manglende følelser. Målet med denne komponenten er at barna i større grad skal mestre å regulere de traumerelaterte følelsene sine.  Barnet og foreldrene jobber med å identifisere, utrykke og håndtere følelsene.

 • Kognitiv mestring

Målet i denne komponenten er at barnet forstår sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Barnet og foreldrene gjøres kjent med at det å endre tanker, til mer realistiske og hjelpsomme tanker, er en måte å regulere følelser på.

 • Traumenarrativ

Et av målene med traumenarrativet er å frakoble tanker, påminnere og det å snakke om traumehendelsen fra de overveldende negative følelsene, som for eksempel redsel, hjelpeløshet og skam.  Gjennom at terapeuten og barnet gradvis utarbeider traumenarrativet sammen, og lager en sammenhengende historien om det som skjedde og hvordan det ble opplevd, vil barnet eksponere seg for de traumerelaterte følelsene gradvis og erfare at de vonde følelsene reduseres. Samtidig blir traumet integrert som en del av livshistorien.

 • Kognitiv prosessering

I starten av denne komponenten identifiserer barnet og terapeuten dysfunksjonelle tanker som barnet har om seg selv, andre eller verden generelt, og som er relatert til traumet. Disse tankene kan være ukorrekte og/eller lite hjelpsomme for barnets videre utvikling. Det arbeides med å utforske tankene og å finne alternative og mer hjelpsomme forståelsesmåter.

 • In – Vivo mestring av traumepåminnere

Denne komponenten benyttes bare dersom det fortsatt er unngåelsesatferd og dette forstyrrer barnets livsutfoldelse og utvikling. Det lages en plan for gradvis eksponering for objektivt ufarlige traumepåminnere med mål om redusere unngåelse.

 • Fellestimer med barn og foreldre

Formålet med fellestimer gjennom TF-CBT forløpet, er bedret kommunikasjon mellom foreldre og barn. Barnet og foreldrene kan praktisere lærte ferdigheter sammen og dele viktig informasjon i fellestiden.  Det settes av tid og planlegges godt for en fellestime, der traumenarrativet deles med barn og foreldre tilstede.

 • Styrke fremtidig sikkerhet og utvikling

Sikkerheten til barnet skal vurderes ved oppstart og gjennom hele TF-CBT forløpet. Dersom det er vedvarende fare for å bli utsatt for nye traumehendelser er fokus på å styrke sikkerheten best mulig, og det gjøres tiltak og lages en konkret sikkerhetsplan ved oppstart av behandlingen. Fokus på sikkerhet ved avslutningen av terapien er spesielt viktig for å forebygge nye traumehendelser. En annen viktig del av denne komponenten er å tematisere fremtidige utfordringer og hvordan barnet og foreldrene kan håndtere disse

 

Nyttige lenker

TF-CBT _ Fig. komponentene i TF-CBT (1)

Last ned en forenklet modell av komponentene her. 

TF-CBT _ Fig. komponentene i TF-CBT (2)

Last ned en utfyllende beskrivelse av behandlingskomponentene her.

Last ned arbeidsark for komponentene  her.

Les opplæringsmodellen her