Tema: Vold og overgrep

Barns strategier – barns motstånd. Berättelser om att uppleva pappas våld mot mamma.

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2012

Prosjektleder

Hovedmål

Huvudsyftet med projektet ”Barns strategier, barns motstånd” är att utveckla och gå grundigare in på frågan om barn som upplever våld i hemmet, deras handlingsstrategier innan, under och efter våldsepisoden, och hur dessa strategier kan förstås som motstånd.

Ett särskilt fokus kommer att ligga på barn med invandrarbakgrund och deras speciella sårbarnhet, svårigheter och möjligheter.

Syftet är vidare att lyfta fram barn som upplever våld i hemmet som aktörer och självständiga subjekt och visa hur barndomssociologisk teori kan bidra till en ökad förståelse för denna grupp barn.

Ett tredje syfte är att ge en översikt över den nordiska och internationella forskningen om barn som upplever våld i hemmet.

Frågeställningar

  • Vilka handlingsstrategier har barn och ungdomar som har upplevt våld i hemmet innan, under och efter våldsepisoden?
  • Hur positionerar de sig i förhållande till de andra aktörerna under innan, under och efter våldsepisoden?
  • Hur kan man förstå deras handlande/brist på handlande?
  • Skiljer sig barn med invandrarbakgrund från barn med etniskt norsk bakgrund när det gäller strategier och positionering och i så fall, på vilket sätt?
  • Upplever barnen med invandrarbakgrund speciella utmaningar i relation till deras kultur och i så fall, vilka?

Metode

Intervjuer med 10-20 barn och unga i åldern 12-17 år.

Publikasjoner

Øverlien, C. (2017). ‘Do you want to do some arm wrestling?’: Children strategies when experiencing domestic violence and the meaning of age. Child & Family Social Work, 22(2), 680-688. doi:10.1111/cfs.12283

Øverlien, C. (2016). Mot en bedre forståelse av barn med minoritetsbakgrunn i Krisesenter for mishandlede kvinner. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Øverlien, C., & Aas, G. (2016). The police patrols and children experiencing domestic violence. Police Practice & Research, 17(5), 434-447. doi:10.1080/15614263.2015.1086879

Øverlien, C. (2015). Ungdom, vold og overgrep. Skolen som forebygger og hjelper. Universitetsforlaget.

Øverlien, C. (2014). “He didn’t mean to hit mom, I think”: Positioning, agency and point in adolescents’ narratives about domestic violence. Child & Family Social Work, 19(2), 156-164. doi:10.1111/j.1365-2206.2012.00886.x

Øverlien, C. (2014). Barn som opplever vold mot mor – definisjoner, konsekvenser og behov for hjelp. I K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (s. 161-173). Cappelen Damm Akademisk.

Øverlien, C. (2013). «Nå følte jeg meg som Jens Stoltenberg, jeg!» Etiska reflektioner kring två forskningsprojekt om barn och ungdomar i svåra livssituationer. I H. Fossheim, J. Hølen & H. Ingierd (Red.) Barn i forskning – Etiske dimensjoner (s. 9-45). .

Øverlien, C. (2013). Att förstå barn som upplever våld i hemmet som handlande aktörer. Tidskrift for barnesykepleiere.

Øverlien, C. (2013). Barns strategier. Sammen(1), 36-38.

Øverlien, C. (2013). The Children of Patriarchal Terrorism. Journal of Family Violence, 28(3), 277-287. doi:10.1007/s10896-013-9498-9

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater