Tema: Vold og overgrep

Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus

Barn som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ha mer helseplager enn andre barn, og kan ha vært mer i kontakt med helsevesen og øvrig hjelpeapparat enn andre barn.

 
2015 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Undersøke aktuelle og tidligere somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens Barnehus for tilrettelagte avhør og evt. medisinsk undersøkelse som følge av mistanke om at de har vært utsatt for vold, og se om helseplagene hos denne gruppen er forskjellig fra helseplager hos andre barn.

Undersøke hvilke kontakt har barn som kommer til Barnehus har hatt med helsevesen og hjelpeapparatet frem til mistanken om vold og overgrep ble vekket

Undersøke om det har vært muligheter for at vold og overgrep kunne ha blitt avdekket på et tidligere tidspunkt.

Case-kontroll studie der helseplager hos barn som kommer til Barnehus for undersøkelse og/eller dommeravhør sammenliknes med helseplager hos barn hvor det ikke er mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

Kvalitative intervjuer der tematisk analyse vil bli benyttet for å få et mer utfyllende bilde av kontakt med hjelpeinstansene og avdekkingsprosessen.

Publikasjoner

Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2021). The Barriers and Facilitators to Abuse Disclosure and Psychosocial Support Needs in Children and Adolescents Around the Time of Disclosure. Child Care in Practice. doi:10.1080/13575279.2021.1902279

Rueness, J., Augusti, E. M., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Myhre, M. C. (2020). Adolescent abuse victims displayed physical health complaints and trauma symptoms during post disclosure interviews. Acta Paediatrica, 109(11), 2409-2415. doi:10.1111/apa.15244

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

Syringen, F. (2018). Skammens tause tyngde: Traumerelaterte vansker hos barn og unge i etterkant av tilrettelagt avhør som fornærmede i vold- og overgrepssaker.

Langballe, Å., & Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in Norwegian Barnahus. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 165-183). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_8

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 169-182). Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater