Tema:

Traumebehandling i Statens Barnehus

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode forbarn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonaltkunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar forimplementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fraHelsedirektoratet. I dette forskningsprosjektet vil vi teste ut TF-CBT i Statens Barnehus. Gjennomintervjuer og spørreskjemadata vil vi undersøke faktorer som kan påvirke gjennomføring og effektav terapien.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Studien vil undersøke følgende tre forskningsspørsmål:

1. Hvordan opplever barn og omsorgsgivere å motta traumebehandling ved Statens Barnehus?

2. Hvordan opplever ansatte ved Statens Barnehus å gi traumebehandling innenfor disse rammene? Hvordan opplever de sin arbeidshverdag, og kan bruk av evidensbasert behandling virke forebyggende for arbeidsbelastning?  

3. Hva er forekomsten av symptomer på utbrenthet og sekundærtraumatisering blant ansatte i Statens barnehus, og kan individuelle eller jobbrelaterte faktorer predikere forekomsten? 

Forskningsspørsmål 1: Intervjuer med barn og omsorgsgivere etter at de har mottatt behandling med TF-CBT. 

Forskningsspørsmål 2: Intervjuer med fagansatte ved Statens Barnehus. 

Forskningsspørsmål 3: Spørreskjemadata fra fagansatte ved alle Statens Barnehus i Norge. 

Prosjektet er godkjent av REK i vedtak av 9.9.2020 og 26.1.2021, referanse 120884. Prosjektet har også godkjent DPIA fra NSD, referanse 469831.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater