Tema: Vold og overgrep

Traumebehandling i Statens Barnehus

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. I dette forskningsprosjektet vil vi teste ut TF-CBT i Statens Barnehus. Gjennom intervjuer og spørreskjemadata vil vi undersøke faktorer som kan påvirke gjennomføring og effekt av terapien.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Forskningsspørsmål 1:

Hvordan opplever barn og omsorgsgivere at det er å få traumebehandling på Statens Barnehus og hvordan formes disse opplevelsene av Barnehusets dobbeltrolle som etterforskende og hjelpende instans?

Forskningsspørsmål 2:

Hva predikerer behandlingseffekt for barn som får TF-CBT i Statens barnehus og hva karakteriserer de som responderer på behandling etter første fase i TF-CBT («early responders») sammenlignet med de som trenger hele behandlingsprotokollen?

Forskningsspørsmål 3:

Hva er forekomsten av symptomer på utbrenthet og sekundærtraumatisering blant ansatte i Statens barnehus, og kan det å jobbe med TF-CBT virke forebyggende?

Metode

Forskningsspørsmål 1:

Datagrunnlag: Intervjuer med 15 barn og foreldre etter de har mottatt TF-CBT-behandling

Vi vil undersøke:

•      Hvorvidt opplevelser fra avhøret påvirker barnets opplevelse av terapeutisk allianse og tillit til behandling
•      Hvorvidt barnet klarer å skille mellom avhør og behandling

Forskningsspørsmål 2:

Datagrunnlag: Spørreskjemadata fra 100 barn

Vi vil undersøke:

•      Prosess
•      Behandlingsdose 
•      Behandlingsutfall

Forskningsspørsmål 3:

Datagrunnlag: Intervjuer med 15 TF-CBT-terapeuter + spørreskjemadata til alle ansatte i Statens barnehus om utbrenthet og sekundærtraumatiserende stress
 
Vi vil undersøke:
•      Forekomst av utbrenthet og sekundærtraumatiserende stress i Statens barnehus 

•      Sammenheng mellom risiko (personlige og på arbeidsplassen) og symptomer på utbrenthet og sekundærtraumatiserende stress

•      Hvordan det å jobbe med en traumebehandlingsmetode påvirker terapeutens opplevelse av jobbkrav og –ressurser

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er godkjent av REK i vedtak av 9.9.2020 og 26.1.2021, referanse 120884. Prosjektet har også godkjent DPIA fra NSD, referanse 469831.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater