Om Utøyastudien

Utøyastudien handler om hvordan terroren har påvirket liv og helse til berørte. Alle som overlevde terroren på Utøya 22. juli 2011, og deres foreldre har blitt invitert til å delta i studien.

22. juli 2011 var AUFs sommerleir på Utøya mål for de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid. I angrepet ble 69 mennesker drept. Gjennom 10 år har forskere ved Utøyastudien på NKVTS fulgt de overlevende etter terroren på Utøya og deres foreldrene/omsorgsgivere, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Ofrene fra Utøya med familier har blitt intervjuet av helsepersonell om deres opplevelser og reaksjoner under og etter terrorangrepet ved fire ulike tidspunkt mellom 2011 og 2020. Hittil har det blitt gjennomført over 2000 intervjuer over hele landet.

Forskningen har generert viktig kunnskap om helsemessige og sosiale konsekvenser for rammede overlevende og foreldre/omsorgsgivere. Fokusområder i forskningen har blant annet vært psykiske og fysiske symptomer, kontakten med hjelpeapparatet, sosial støtte, skoleprestasjoner og skolens ivaretakelse, opplevelse av positive personlige endringer (posttraumatisk vekst), avhørserfaringer og betydningen av voldsoffererstatning, bruk av hjelp og erfaringer med media, samt omfang og innvirkning av hatefulle ytringer og trusler i etterkant av terroren. NKVTS ønsker å forstå langtidseffekter av terror, og forskningsprogrammet pågår fortsatt. Analyse av den fjerde datainnsamlingen er nå under bearbeiding.

Utøya-studien har generert over 60 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, rapporter til rammede og helsemyndighetene. Du finner alle våre publikasjoner på denne siden.

Prosjektgruppen jobber også internasjonalt for å bedre kunnskap og praksis knyttet til oppfølging av rammede av terror i Europa og verden som helhet.

Informasjonsfilmer brukt i fjerde intervjurunde

I forbindelse med den fjerde intervjurunden samarbeidet vi med brukerpanelet for å gi så mange mulig sjansen til å delta. Sammen jobbet vi frem en informasjonsfilm om studien som ble brukt aktivt i rekrutteringen av deltakere. I denne runden ønsket deltakere også at vi så nærmere på søvn og fysisk aktivitet, vi har derfor samarbeidet med NTNU for å måle dette på en så god måte som mulig, med bruk av aktivitetssensorer. For at deltakerne skulle få god informasjon laget vi en instruksjonsvideo om hvordan gjennomføre aktivitetsmålingen.