Brukerpanel

Det er stadig mer oppmerksomhet rundt brukermedvirkning i forskningen. Det betyr at de som er deltakere eller brukere av forskningen, skal ha noe å si for hvordan forskningen gjennomføres. Dette er viktig også for oss i Utøyastudien.

 

Hvorfor har vi brukerpanel i Utøyastudien?

Tidligere funn fra Utøyastudien og Støttegruppens undersøkelse understreker det at nye intervjuer med rammedeer etisk forsvarlig bare dersom kunnskapen får konsekvenser for forståelse og praksis (Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten, 2018). Dette setter høye krav til at forskningsspørsmålene er relevante, hvordan vi analyserer og tolker resultater og at det foreligger en målrettet, meningsfull strategi for formidling til relevante brukere av kunnskapen.

Hva gjør brukerpanelet?

Vi ønsker å samarbeide med brukerpanelet i alle faser av studien. Det betyr at vi kontakter dem i forbindelse med planlegging, gjennomføring og formidling. Brukerpanelet består av relevante aktører som sitter med bred og viktig kunnskap. Regelmessige møter og god kommunikasjon med brukerpanelet sikrer at innspill, kunnskap, erfaringer, bekymringer og ideer integreres gjennom hele prosjektperioden.

Vi har allerede gjennomført møter med brukerpanelet i planleggingen av studien. Der har vi blant annet diskutert:

 • Hvilke temaer er viktige og relevante temaer i en ny datainnsamling?
 • Hvordan nå ut til alle vi ønsker å intervjue?
 • Hvordan motivere de rammede til å delta, uavhengig av helsetilstand?
 • Hvordan sikre beredskap for deltakerne? (les mer under Beredskap).

Hvem er brukerne av Utøyastudien?

Kunnskapen fra Utøyastudien er relevant for en rekke sektorer som jobber med mennesker rammet av terror og katastrofer. Brukerpanelet til Utøyastudien inkluderer også de som ble direkte rammet av 22. juli-terroren.

Vårt brukerpanel består av et utvalg fra

 • støttegruppen
 • overlevende, foreldre og etterlatte
 • arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
 • katastrofeekspertene utnevnt av Barneombudet etter 22. juli-terroren.

Kunnskapen vil også være relevant for rammede av katastrofer og andre traumatiske hendelser og deres pårørende,  eksempelvis;

 • Den nasjonale landsforeningen for PTSD
 • helse- og omsorgspersonell i kommunene
 • spesialisthelsetjenesten
 • de fem regional ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggingI tillegg er Røde Kors er brukere av kunnskapen gjennom kontakt med berørte grupper i veiledning og klinisk praksis.
  Journalister, politikere og byråkrater kan være både berørte og viktige aktører i møte med berørte enkeltindivid og for formidling til samfunnet for øvrig.

Da 22. juli blir innført som tema i ny læringsplan for lærere og skoleelever i grunnskolen, er øvrig befolkning også potensielle brukere av studien.