Aktuelt

Behandlingsforløp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Hvilke retningslinjer gjelder for utredning og behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)? Vi har utarbeidet et verktøy som kan støtte klinikker, ledere og terapeuter i helsetjenestene i behandlingen av pasienter med PTSD.

Skrevet av Karina Egeland

Pakkeforløp

Det har vært heftige debatter rundt utarbeidelsen og lanseringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Flere behandlere, fagforeninger, pasient- og pårørendeorganisasjoner har uttalt seg kritisk til både innhold og behovet for pakkeforløpene. Offentliggjøringen av den første evalueringen av pakkeforløpene i februar 2019 gjorde ikke saken bedre, da den viste at ansatte i spesialisthelsetjenestene stort sett var veldig kritiske til hvordan pakkeforløpene fungerer.

Ifølge helseminister Bent Høie er målet med pakkeforløpene for psykisk helse og rus, først og fremst å få på plass strukturer som hindrer at det glipper i samhandlingen mellom tjenester. Pakkeforløpene er altså ikke en garanti for god behandling: «Det var en klar beskjed fra pasientene og behandlerne om at pakkeforløpene ikke skal inneholde detaljerte krav til innhold i behandlingen». Enkelte mener at dette er en svakhet ved pakkeforløpene. Hvordan kan vi da sikre at kvaliteten på behandlingen som gis i de enkelte helsetjenestene er god?

I en travel arbeidshverdag kan det for den enkelte behandler være veldig krevende, for ikke å si umulig, å lete seg fram til hva som er anbefalt behandling for den enkelte pasient. Pakkeforløp uten konkrete anbefalinger om utredning og behandling for enkeltdiagnoser kan derfor øke risikoen for at behandlingskvaliteten varierer mellom tjenester.

Verktøy for behandlingsforløp

Som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har vi på NKVTS opparbeidet oss mye kompetanse på behandling av traumer generelt, og PTSD spesielt. Gjennom våre implementeringsprosjekter jobber vi med å implementere anbefalte behandlingsmetoder for PTSD i spesialisthelsetjenestene (se her for voksne og her for barn). Da pakkeforløpene ble innført var det flere av våre samarbeidende poliklinikker som etterlyste anbefalinger om konkrete utrednings- og behandlingsforløp for PTSD. På bakgrunn av dette utviklet vi et slikt behandlingsforløp som en hjelp til tjenester, ledere og terapeuter som behandler voksne pasienter med PTSD. Verktøyet gir råd og anbefalinger om viktige elementer i et behandlingsforløp, sånn som innhold i basisutredning og utvidet utredning, hvordan planlegge behandling, hvilke behandlingsmetoder som er anbefalt og hvordan evaluere og avlutte behandling på en god måte.

Trykk her for å se behandlingsforløpet.

Selv om dagens pakkeforløp mangler anbefalinger om utrednings- og behandlingsforløp knyttet til spesifikke lidelser opplever vi likevel at strukturen i pakkeforløpene gir en god ramme. Vi har derfor lagt opp vårt behandlingsforløp for PTSD etter Helsedirektoratets normerende produkt for pakkeforløp. Verktøyets form og oppbygging vil dermed være kjent for de som kjenner strukturen i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Vi påpeker at verktøyet ikke er et offisielt pakkeforløp. Flytskjema for pakkeforløp for psykisk helse og rus er brukt med samtykke fra Helsedirektoratet.

 

Anbefalte behandlingsmetoder

Per dags dato finnes det ikke norske retningslinjer for behandling av PTSD. Vårt forslag til behandlingsforløp bygger derfor på de siste internasjonale retningslinjene fra NICE guidelines og ISTSS, begge utgitt i 2018. Vi vil tilstrebe å oppdatere anbefalingene i behandlingsforløpet basert på ny forskningslitteratur.

Enkelte har påpekt en frykt for at pakkeforløpet bare skal handle om å sette diagnose. Det er viktig at pakkeforløpene også handler om å gi god behandling. I verktøyet beskriver vi de spesifikke behandlingsmetodene som NKVTS implementerer i spesialisthelsetjenestene (EMDR og CT-PTSD for voksne og TF-CBT for barn). Dette er noen av de behandlingsmetodene som har best evidens. Det finnes også andre metoder å anbefale, som forlenget eksponeringsterapi, narrativ eksponeringsterapi og metakognitiv terapi. Beskrivelse av disse er derfor inkludert. Noen av metodene er implementert i større omfang enn andre i norske helsetjenester.

Vårt mål med dette behandlingsforløpet er å bidra til at flere blir kjent med hva som er anbefalt behandling av PTSD. Ved å gjøre verktøyet tilgjengelig for alle ønsker vi å bidra til at flere pasienter med PTSD får tilbud om behandling som er anbefalt.

Vi håper med dette at verktøyet kan komme til nytte for mange.

Trykk her for å se behandlingsforløpet.

Har du tilbakemeldinger til behandlingsforløpet? Send oss gjerne en mail!

Hilsen Karina

Her kan du lese andre innlegg fra denne bloggen