Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Dette prosjektet undersøker kjønnslemlestede jenter og kvinners behov for fysisk og mental helsehjelp. I tillegg studeres helsetjenestenes organisering, tilgjengelighet og utilgjengelighet på primær-,  spesialist- og kommunenivå fra perspektivene til både minoritetsmiljøer som er berørt, og profesjonelt helsepersonell.

 
2017 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Rundt 17 300 jenter og kvinner er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge, og rundt 2 prosent (44 467) av den norske befolkningen kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse.

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å skaffe nødvendig kunnskap for å sikre kvinner og barn med kjønnslemlestelse tilstrekkelig tilgang til helsehjelp.

Forskerne undersøker henvisningspraksis i helsetjenestene, for å se om de berørte har nødvendig tilgang til helsehjelp. De undersøker også de berørtes hjelpesøkende atferd, og deres fysiske og mentale hjelpebehov som skyldes kjønnslemlestelse.

Metode

Prosjektet er organisert i delstudier som benytter kvalitative og kvantitative metoder:

  1. En kvantitativ studie av betydningen av kjønnslemlestelse for mental helse for kjønnslemlestede 12- årige jenter i Gambia
  2. Delundersøkelser som baserer seg på de berørtes perspektiv
    • En kvalitativ studie av kjønnslemlestede voksne kvinners hjelpebehov, hjelpesøkende atferd og deres syn på likeverdige helsetjenester.
    • En kvalitativ studie av kjønnslemlestede unge jenters behov for helsehjelp og deres hjelpesøkende atferd. 
  3. Delundersøkelser som baserer seg på helsearbeideres perspektiv. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd via programmet Helsevel og Justis- og beredskapsdepartementet. Det omfatter et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med bl.a. forskere fra Universitetet i Gambia, Universitetet i Nairobi, Ghent Universitetet, samt norske ressurspersoner ved St. Olavs hospital, Vestre Viken, Diakonhjemmet, og frivillige organisasjoner som Inter African Committee Norge og Internasjonal helse- og sosialgruppe.

Publikasjoner

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater