Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Dette prosjektet undersøker behovet for fysisk og mental helsehjelp grunnet kjønnslemlestelse samt organisering, bruk og tilgjengelighet av helsetjenestene på primær- og spesialistnivå fra perspektivene til både minoritetsmiljøer som er berørt, og profesjonelt helsepersonell. Prosjektet anvender både kvalitativ og kvantitativ metode i tilnærmingen til de ulike problemstillingene.

 
2017 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålsettingen er å skaffe til veie nødvendig kunnskap for å vil sikre tilstrekkelig tilgang til helsehjelp for kvinner og barn med kjønnslemlestelse. Prosjektet har flere delstudier. Det inkluderer en studie av organiseringen av helsetjenestene vertikalt og horisontalt for å se om det sikrer nødvendig tilgang til helsehjelp. En ønsker også å undersøke hjelpesøkende atferd innfor de praktiserende gruppene. En vil også studere de fysiske og mentale hjelpebehov som skyldes kjønnslemlestelse fra både perspektivet til helsetjenestene og de gjeldende gruppene.

Rundt 17.300 jenter og kvinner er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge, og rundt 2 prosent (44,467) av den norske befolkningen kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse.

 

Delmål

Denne studien har tre delmål:

1.  å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver.

2.  å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psykiisk helsehjelp

3.  å undersøke hvordan det norske helsesystemet er organisert for å ivareta minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse.

Metode

Studien er både kvalitativ og kvantitativ. Studien inkluderer datainnsamling i  både  tjenestene og i berørte grupper. Berørte grupper inkluderer somaliere, sudanesere, gambiere og andre som praktiserer kjønnslemlestelse i bl.a. Oslo, Drammen og Trondheim.

I den kvantitative delen vil et  spørreskjema med ulike instrumenter bl.a SMFQ og SCL 5, (Symptoms Check List) bli brukt til å fange opp traumatisk stress hos barn som kan skyldes kjønnslemlestelse. I undersøkelsen av berørte vil en bruke Harvard Trauma Questionnaire og Hopkins Checklist. En vil også utvikle et spørreskjema for å undersøk kompetanse hos tjenestene. Kvalitative data vil samlet inn gjennom dybdeintervju, fokus gruppe diskusjoner og deltagende observasjon innenfor bruker -gruppene. Datainnsamling innenfor tjenestene inkluderer intervju med nøkkelinformanter i det norske helsevesenet for å utforske hvordan systemet fungerer i relasjon til målgruppene. Alle kvalitative data vil bli analyser i lys av antropologisk og samfunnsvitenskapelig teori som fokuserer på ulike former for sosial og symbolsk kapital som kan kreves for å få tilgang til de ulike helsesystemene.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd via programmet HelseVel og Justisdepartementet. Det omfatter et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med bl.a. forskere og institutt ved Universitetet i Gambia, Universitetet i Nairobi, Ghent Universitetet samt norske ressurspersoner som St. Olavs Hospital, Vestre Viken, Diakonhjemmet, og frivillige organisasjoner som Inter African Committee Norge og Internasjonal Helsegruppe.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater