Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Oppfølging flyktninger fra Ukraina

Vi vet at krig og flukt kan ha store konsekvenser for psykisk helse, men også at flyktninger ofte i mindre grad benytter seg av eksisterende behandlingstilbud enn andre grupper i befolkningen. Vi har som målsetting med dette prosjektet å skaffe kunnskap om holdninger til psykisk helse og behandling, samt opplevd psykososiale hjelpebehov hos nyankomne flyktninger fra Ukraina. 

 
2022 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vi har gjennomført pilotstudien «Skal vi snakke om psykisk helse» og resultatene tyder på at det både er behov og ønske om å snakke om reaksjoner på krig og flukt raskt etter ankomst hos Ukrainske flyktninger. Våre erfaringer har gitt oss et godt kunnskapsgrunnlag for planlegging av fremtidige forskningsstudier om psykososiale behov hos nyankomne flyktninger fra Ukraina.

For tiden er vi i gang med å pilotere kartlegging av psykososiale forhold og tiltaksbehov hos nyankomne barn og unge flyktninger. Vi ønsker med dette prosjektet å samarbeide med bosettingskommuner om implementering av systematisk kartlegging av psykososiale forhold for barn og unge. Dette for å skaffe oversikt over behandlingsbehov hos denne gruppen. 

Hovedmål med prosjektet er å pilotere systematisk innføring av kartlegging av psykososiale forhold og hjelpebehov hos nylige ankommet barn og unge fra Ukraina.  

Delmål

  • Evaluere implementering, bruk og nytten av kartleggingsskjema via kommunale tjenester.
  • Kartlegge prevalens av moderat til alvorlige psykiske vansker og stressrelaterte helseplager hos barn og unge flyktninger fra Ukraina, og dermed omfang av behov for psykososiale tiltak.

Metode

Piloten er en naturalistisk tversnittstudie og implementeringsstudie. I samarbeid med utvalgte kommuner vil vi iverksette systematisk kartlegging av barn og unge flyktningers psykososiale forhold og hjelpebehov raskt etter bosetting. Under studieperioden fra juni til november 2023 vil vi be kommunene om å spørre alle barn og unge fra Ukraina om å bli kartlagt, og kvantitativt undersøke antall barn under 18 års som kommer til kommunen, antall av disse som samtykker (foreldre til barn under 16 år) til kartlegging, og antall av disse som bekrefter moderat til alvorlige psykiske eller stressrelaterte plager med kartleggingsinstrumentet. Vi vil gjennom kvalitativt intervju utforske de kommuneansattes erfaringer med, og barrierer til, bruk av kartleggingsskjemaene. Vi vil også gjennomføre en midtveisevaluering og avsluttende workshop med kommuneansatte, brukergruppen og internasjonale samarbeidspartnerne

Tilleggsinformasjon

Kartleggingsskjemaer for flyktninger >

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater