Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Oppfølging flyktninger fra Ukraina

Vi vet at krig og flukt kan ha store konsekvenser for psykisk helse, men også at flyktninger ofte i mindre grad benytter seg av eksisterende behandlingstilbud enn andre grupper i befolkningen. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke kunnskap om og holdninger til psykisk helse (mental health literacy) hos nyankomne flyktninger fra Ukraina, og hvordan de som gruppe tenker om systematisk kartlegging av psykisk helse. Flyktninger er ofte vanskelig å rekruttere til forskning om psykisk helse, og vi vil derfor først bruke en stedsspesifikk rekrutteringsmetode for å undersøke om dette gir adekvat deltakelse. Senere vil vi rekruttere gjennom sosiale medier for å kartlegge kunnskap om og holdninger til psykisk helse i et større omfang. Det praktiske målet med studien er å bedre kunne tilrettelegge for kartlegging og behandling av psykisk helse hos Ukrainske flyktninger i Norge.  

 
2022 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmål: å undersøke gjennomførbarheten og nytteverdien av å kartlegge psykisk helse hos nyankomne flyktninger fra Ukraina, samt utforske holdninger til psykisk helse og psykisk helsekartlegging i denne populasjonen. 

Delmål

Studien har tre delmål:

1) Å teste om et «venue-based»-design er en effektiv strategi for rekruttering av deltakere til forskning. Altså om forskernes tilstedeværelse og tilgjengelighet på asylmottak over en periode, kan sikre høy/adekvat deltakelse som gir generaliserbar kunnskap

2) Å undersøke oppfatninger om og holdninger til det å skulle snakke om/kartlegge psykisk helse i en tidlig ankomstfase blant flyktninger fra Ukraina. Vi vil undersøke om denne populasjonen opplever psykisk helsekartlegging som relevant, er fortrolig med å svare på nettbaserte skjema, om de opplever udekte psykiske hjelpebehov, og deres generelle forståelse av psykisk helse (mental health literacy)

3) Å undersøke hvordan foreldre stiller seg til at deres barns psykiske helse kartlegges i en tidlig fase; samt få innspill på et kartleggingsskjema som NKVTS med partnere har utviklet.

Metode

Dette er en observasjonsstudiet av et tverrsnitt av den voksne befolkningen på en akuttinnkvartering som har flyktet til Norge fra Ukraina. Gitt studiens problemstillinger, vil vi innhente både kvantitativ data gjennom strukturerte spørreskjema, samt kvalitative data basert på semi-strukturerte fokusgruppeintervjuer. Sistnevnte vurderes som spesielt viktig, da en direkte og åpen dialog med deltakergruppen tillater en mer eksplorerende tilnærming. Til delmål 1 vil vi inkludere nyankomne (< 3 mnd) voksne (< 18 år) flyktninger fra Ukraina som bor på en akuttinkvartering i Norge, mens vi åpner opp for lenger opphold (opptil 12 måneder) for de som rekrutteres gjennom sosiale medier.

Studien er påbegynt og vil avsluttes 1 februar 2023.

 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater