Ansatte
Michelsen, Hilde Pressebilder

Michelsen, Hilde

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 414 20 232

Kompetanseområder

– Kultur-, sosial-, og samfunnpsykologi

– Levekår blant asylsøkere og flyktninger i Norge

– Enslige mindreårige asylsøkere

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., & Stensland, S. Ø. B. (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and Threats. Terrorism and Political Violence. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Michelsen, H., & Berg, B. (2018). Å lytte til barn og unge som søker asyl. I B. Berg, G. M. D. Haugen, K. I. L. Elvegård & P. S. Kermit (Red.) Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning (s. 67-91). Universitetsforlaget.

Rapporter

Michelsen, H., Nissen, A., & Ottesen, A. (2023). «Skal vi snakke om psykisk helse»: En pilotstudie av opplevd hjelpebehov og holdninger til psykisk helse hos Ukrainske flyktninger. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2023).

Michelsen, H., & Kittelsaa, A. (2017). Når mitt hjem er din arbeidsplass : For ansatte som jobber i bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Et forskningsprosjekt i samarbeid med beboere i Skjermveien. NTNU Samfunnsforskning AS.

Caspersen, J., Michelsen, H., & Wendelborg, C. (2016). Lærlingundersøkelsen 2015 : En analyse av yrkesfaglærernes kompetanse, utstyrssituasjonen og tilbudsstruktur. NTNU Samfunnsforskning AS.

Berg, B., Tronstad, K. R., Valenta, M., Lauritsen, K., Søholt, S., & Michelsen, H. (2015). Oppsummering og anbefalinger, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning. ntnu samfunnsforskning.

Elvegård, K. I. L., & Michelsen, H. (2015). Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger i Bergen Kommune. NTNU Samfunnsforskning AS.

Paulsen, V., Michelsen, H., & Brochmann, M. (2015). Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen : Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet. NTNU Samfunnsforskning.

Andre publikasjoner

Michelsen, H., Olsø, T. M., & Magnus, E. (2017 May). . Living in group homes – the right to activities and participation. Symposium med tittle Extensive services in peoples’ home: Users, care workers and service systems’ perspectives and practices. Paper presented at Nordic Network of Disability Research, Ôrebro.

Michelsen, H., Olsø, T. M., & Magnus, E. (2017 May). Living in Group homes – the right to activities and participation. Paper presented at NNDR 14th Research Conference, Living with disability, Örebro.

Magnus, E., Witsø, A. E., Michelsen, H., & Olsø, T. M. (2017 November). Studenter som medarbeidere i forskning. Foredrag på Fagkongress i ergoterapi, Trondheim.

Paulsen, V., Berg, B., & Michelsen, H. (2015). Barnevernets arbeid med barn i asylsøkefasen. Tidsskriftet Norges Barnevern, 92(3), 222-232.

Berg, B., Michelsen, H., & Brochmann, M. (2014 August). Childhood in temporariness, Children’s everyday life and living conditions in receptions centers for asylum seekers. Paper presented at NMR-konferanse, København.

Pressebilder