Kartleggingsskjemaer for flyktninger

Her finner man skjemaer som kan brukes til å kartlegge psykososiale forhold og stressrelaterte helseplager for nylig ankomne flyktninger under 18 år.

PAIR kan brukes i kommunen til å kartlegge psykososiale forhold og stressrelaterte helseplager for nylig ankomne flyktninger under 18 år. «The Psychosocial assessment of refugees in reception phase, child version (PAIR-C) and child and adolescent version (PAIR-CA)» er utviklet i samarbeid med Folkehelseinstitutt og en internasjonal ekspertgruppe. Skjemaene kan brukes allerede i tidlig fase etter ankomst, og gir rask og enkel tilbakemelding om det er behov for videre tiltak, og i så fall på hvilket nivå.

Under finner dere første versjon av skjemaet som nå er under utprøving i utvalgte kommuner. Det kan forekomme endringer i 2024.

Dersom det er interesse for innføring av skjemaene i din kommune eller om du har spørsmål kontakt Akiah Ottesen eller Synne Stensland.

Psykososial kartlegging etter kriser, katastrofer og krig

Psykososial kartlegging av flyktninger i mottaksfasen for barn under 6 år – Intervju med omsorgsperson (PAIR-C)

Norsk:

Engelsk:

Ukrainsk:

Russisk:

Psykososial kartlegging i mottaksfasen for barn og unge mellom 6 og 18 år – Intervjuutgave (PAIR-CA)

Norsk:

Engelsk:

Ukrainsk:

Russisk:

Psykososial kartlegging for barn og unge mellom 6-18 år – Selvrapportering (PAIR-CA)

Selvutfyllingsskjemaet «Psykososial kartlegging for barn og unge mellom 6 og 18 år, selvutfylling» skal IKKE leveres ut, men fylles ut med en ansatt til stede. Det er ment å brukes dersom det ikke er mulig med tolk eller individuelle samtaler. Bruk skåringsarket for å få oversikt over behov og anbefalt tilpasset tiltak før møtet avsluttes.

Norsk:

Engelsk:

Ukrainsk:

Russisk:

Skåringsark: