Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjektet vil analysere sentrale teoretiske og metodologiske utfordringer for å forstå og forske på vold, kjønn og makt. Det vil ha et særlig fokus på seksuell og reproduktiv vold i parforhold, og voldsutsatte mødres situasjon.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet vil bidra med nye analyser av sentrale teoretiske og metodologiske utfordringer for å forstå og forske på vold, kjønn og makt, nasjonalt og internasjonalt. Videre vil prosjektet bidra med empirisk forskning på tema som ble identifisert som særlig viktige i tidligere forskning ved NKVTS: Seksuell vold i parforhold, vold i forbindelse med graviditet og fødsel, og voldsutsatte mødres situasjon.

Delprosjekt om seksuell og reproduktiv vold i parforhold

Prosjektet vil bidra til utvikling av begreper og forståelser av seksuell vold i parforhold og nye forståelser av personer som har utøvet seksuell vold. Dette vil baseres på data fra det foregående prosjektet om vold i parforhold, og fra gjennomført prosjekt om utøvere av seksuell vold.

Delprosjekt om voldsutsatte mødre

Dette delprosjektet vil analysere de særlige utfordringene som voldsutsatte mødre synes å møte, i lys av rettslige og kulturelle normer for likestilt foreldreskap. Prosjektet vil anvende både innsamlede kvalitative intervjudata og supplerende kvalitative intervjuer. Videre vil prosjektet bidra til ny kunnskap om voldsutsatte foreldre i rettsapparatet gjennom et samarbeid med NKVTS’ pågående prosjekt om foreldretvister.

Metode

Prosjektet vil bygge på reanalyser av kvalitative data, supplert med nye kvalitative intervjuer samt data fra analyser av lagmannsrettsdommer.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet inngår i forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner (2019-2024), finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater