Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjektet viderefører forskningen på vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt innen Voldsprogrammet 2014-19. Prosjektet vil analysere sentrale teoretiske og metodologiske utfordringer for å forstå og forske på vold, kjønn og makt. Det vil ha et særlig fokus på seksuell og reproduktiv vold i parforhold, og voldsutsatte mødres situasjon.

 
2020 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet vil bidra med nye analyser av sentrale teoretiske og metodologiske utfordringer for å forstå og forske på vold, kjønn og makt, nasjonalt og internasjonalt. Videre vil prosjektet bidra med empirisk forskning på tema som ble identifisert som særlig viktige i tidligere forskning ved NKVTS: Seksuell vold i parforhold, vold i forbindelse med graviditet og fødsel, og voldsutsatte mødres situasjon.

Delprosjekt om seksuell og reproduktiv vold i parforhold

Prosjektet vil bidra til utvikling av begreper og forståelser av seksuell vold i parforhold og nye forståelser av personer som har utøvet seksuell vold. Dette vil baseres på data fra det foregående prosjektet om vold i parforhold, og fra gjennomført prosjekt om utøvere av seksuell vold.

Delprosjekt om voldsutsatte mødre

Dette delprosjektet vil analysere de særlige utfordringene som voldsutsatte mødre synes å møte, i lys av rettslige og kulturelle normer for likestilt foreldreskap. Prosjektet vil anvende både innsamlede kvalitative intervjudata og supplerende kvalitative intervjuer. Videre vil prosjektet bidra til ny kunnskap om voldsutsatte foreldre i rettsapparatet gjennom et samarbeid med NKVTS’ pågående prosjekt om foreldretvister.

Metode

Prosjektet vil bygge på reanalyser av kvalitative data, supplert med nye kvalitative intervjuer samt data fra analyser av lagmannsrettsdommer.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet inngår i forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner (2019-2024), finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Se prosjektside for første del av prosjektet for tidligere publikasjoner.

 

Masterstudenter er velkommen

Prosjektet er åpent for masterstudenter som ønsker å skrive oppgaver innen relevante fagområder, som sosiologi, kriminologi og rettssosiologi, kjønnsforskning, psykologi, sosialt arbeid, familie- og barnevern med mer.

Kontakt i så fall prosjektleder margunn.bjornholt@nkvts.no. 

 

Tilknyttede studenter:

Ingelin Berg, Høgskolen Vestlandet, masteroppgave levert vår 2023

Ingrid Hofsten Abrahamsen, Institutt for psykologi, Masteroppgave levert høst 2022, Universitetet i Oslo

Tina Ivanda Wik Thorkildsen, Familiebehandling, Oslomet: Masteroppgave vår 2022 Hvordan beskytter mødre barna sine
mens de selv utsettes for vold fra far?
– En balansegang mellom en normalverden og en verden av vold

 

Tidligere oppgaver:

Ingrid Bang-Olsen «Det var dråpen» – Voldsutsatte kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold. Hovedoppgave i psykologi UiO 2018.

 

Publikasjoner

Bang-Olsen, I., Bang-Olsen, I., Bjørnholt, M., Hauge, M. I., & Kiamenesh, P.Kiamanesh, P. (2022). Voldsutsatte kvinners oppbruddsprosesser. Fokus på familien, 50(3), 234-252. doi:10.18261/fokus.50.3.5

L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bjørnholt, M. (2021). Domestic violence and abuse through a feminist lens. In J. Devaney, C. Bradbury-Jones, S. Holt, R. Macy & C. Øverlien (Eds.) The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse. Routledge.

Bjørnholt, M. (2021). I skyggen av likestillingen: Voldsutsatte mødre i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift, 5(6). doi:10.18261/issn.2535-2512-2021-06-04

Bjørnholt, M., & Rosten, M. (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match? In L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Gottzén, L., Bjørnholt, M., & Boonzaier, F. (2021). What has masculinity to do with intimate partner violence? In L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bjørnholt, M. (2020). Vold, kjærlighet og makt i likestillingslandet. I A. Bredal, H. Eggebø & A. Eriksen (Red.) Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (s. 31-46). Cappelen Damm Akademisk. doi:10.23865/noasp.99.ch2

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater