Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

REFUGE-studien: Helse og livskvalitet blant syrere i Norge

Flyktninger som kommer til Norge har opplevd krig, forfølgelse og flukt. For mange har redsel, sorg og tap vært en del av hverdagen. Hvilke somatiske og psykiske helseutfordringer har denne gruppen? Hvordan påvirker helsetilstanden deres muligheten til å bli integrert og fungere i Norge og omvendt, hvordan påvirkes helseforhold av integrasjonsprosessen for flyktninger? Disse spørsmålene har vi lite kunnskap om. NKVTS jobber derfor nå med en større kartleggingsstudie på dette feltet.

 
2016 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Les mer om Refuge

Det framgår av Stortingsmelding nr. 30 at det ikke foreligger en nasjonal oversikt over helsetilstanden til flyktninger som kommer til Norge. NKVTS og Folkehelseinstituttet er derfor å i gang med en kartleggingsstudie av flyktningers helse og psykososiale situasjon. Studien gjennomføres i perioden 2018–2026, med datainnsamling i flere omganger, i en populasjon på ca. 18 000 flyktninger i Norge med bakgrunn fra Syria.

Samspillet mellom individuelle faktorer og samfunnsmessige forhold har stor betydning for helse og integrering. Bedre kartlegging og forskning vil gjøre at vi raskere kan fastslå omfanget av helseproblemer i denne svært sårbare gruppen. I tillegg vil det gjøre det mulig å identifisere effektive tiltak som reduserer psykisk og somatisk uhelse over tid.

Metode

For å kunne kartlegge flyktningers helse, er det nødvendig med et prospektivt design og en datainnsamling over flere år. De primære reaksjonene som ønskes undersøkt, er posttraumatiske stressreaksjoner, depresjon og angstreaksjoner, somatiske helse, samt deltakernes mestring og sosiale funksjon. Utvalget består av nylig bosatte syriske voksne og, i en delstudie, ungdom i alderen 13-24 år.

Spørsmålene som stilles, dekker tema som traumeeksponering, posttraumatiske stressreaksjoner, depresjon/angst, funksjonstap, kroppslige/somatiske plager, samt livskvalitet og andre viktige psykososiale faktorer. I kvalitative og registerbaserte delstudier (ulike helse-/arbeidsregistre) utvides fokuset på psykososiale forhold. Dette innebærer spørsmål om opplevd støtte fra familie, venner og lokalsamfunn, men også bruk av helsetjenester, utdanning og arbeidsrelaterte tjenester og bosituasjon. 

Publikasjoner

Nissen, A., Hynek, K. A., Scales, D., Hilden, P. K., & Straiton, M. L. (2022). Chronic pain, mental health and functional impairment in adult refugees from Syria resettled in Norway: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 22(1), 1-16. doi:10.1186/s12888-022-04200-x

Dangmann, C. R., Solberg, Ø., & Andersen, P. N. (2021). Health-related quality of life in refugee youth and the mediating role of mental distress and post-migration stressors. Quality of Life Research. doi:10.1007/s11136-021-02811-7

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2021). Mental health in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017: A nationwide, questionnaire-based, cross-sectional prevalence study. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2021.1994218

Nissen, A., Sengoelge, M., & Solberg, Ø. (2021). Post-migration Stressors and Subjective Well-Being in Adult Syrian Refugees Resettled in Sweden: A Gender Perspective. Frontiers In Public Health, 9. doi:10.3389/fpubh.2021.717353

Dangmann, C. R., Solberg, Ø., Steffenak, A. K. M., Høye, S., & Andersen, P. N. (2020). Health-related quality of life in young Syrian refugees recently resettled in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 48(7). doi:10.1177/1403494820929833

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2020). Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE) – A longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open, 10(7). doi:10.1136/bmjopen-2019-036101

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020).

Dangmann, C. R., Andersen, P. N., Solberg, Ø., Steffenak, A. K. M., & Høye, S. (2019). Health Related Quality of life in resettled refugee youth. Scandinavian Journal of Public Health, 47. doi:https://doi.org/10.1177/1403494819875615

Dangmann, C. R., Andersen, P. N., Solberg, Ø., Steffenak, A. K. M., & Høye, S. (2019). Health-Related Quality of Life in resettled refugee youth. European Journal of Public Health, 29. doi:10.1093/eurpub/ckz186.055

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater