Tema: Vold og overgrep

Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2022).

Å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder i praksisfeltet handler ikke bare om å lære opp behandlere i nye metoder som tilbys enkelte pasienter. Det handler om å sette implementeringen i system slik at alle pasienter ved tjenesten som kunne hatt nytte av metoden får tilbud om den. Målet med god implementering er å tilby likeverdige tjenester, og legge til rette for at pasienter opplever bedring av behandlingen de mottar.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å implementere kunnskapsbasert behandling for PTSD i spesialisthelsetjenestene. Denne rapporten presenterer funnene fra implementeringen som foregikk mellom 2018 og 2020. Klinikker fra 21 Psykisk helsevern for voksne (DPS) og 22 Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) fra hele landet deltok. Totalt 790 behandlere, 24 overordnede ledere og 47 førstelinjeledere (LOCI-ledere) svarte på spørreskjema hver 4. måned, totalt seks ganger. 452 pasienter svarte på skjema i forbindelse med behandling av PTSD.

Overordnet viser studien at pasientene som mottok kunnskapsbaserte metoder for PTSD opplevde god symptombedring. Pasientene rapporterte at de hadde god relasjon til sin behandler, og de var godt fornøyde med hjelpen de mottok i tjenesten.

Tjenestene som deltok i studien opplevde flere utfordringer. Blant annet rapporterte behandlerne høye jobbkrav og høy turnover. Flere pasienter droppet også ut av prosjektet. Det finnes heller ikke norske retningslinjer for behandling av PTSD. Disse utfordringene kan virke negativt inn på implementeringen i klinikkene over tid.

Implementeringsstrategien LOCI (leadeship and organizational change for implementation) ble benyttet i implementeringsarbeidet i de deltakende klinikkene. Målet med LOCI er å støtte lederne i deres arbeid med å utvikle god implementeringsledelse samt fremme godt implementeringsklima, slik at pasientene skal få tilbud om bedre tjenester. LOCI virker å være en lovende strategi for å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD i norske helsetjenester. Mer forskning må imidlertid til for å forstå hva i strategien som har innvirkning på vellykket implementering, og om LOCI bidrar til bedre pasientutfall.

Forskerne

Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne

PDF 475.9KB

Last ned publikasjon