Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Report

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen [Prevalence of Violence and Sexual Abuse in Norway] Norwegian only. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1).

Report

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt [Intimate partner violence – gender, gender equality and power] Norwegian only. (Rapport 2/2019).

Report

G. S. Hafstad & E. M. Augusti (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år [Childhood experiences of violence and abuse: a national survey of Norwegian adolescents 12 to 16 years of age] Norwegian only. (Rapport 4/2019).

Report

Grøvdal, Y. (2019). “Ikke verdt å gå til politiet med”: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt [«Not worth telling the police”. Intimate partner violence that has not been reported] Norwegian only. (Rapport 5/2019).

Report

H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen [Does childhood exposure to violence have a lasting impact? A longitudinal study of revictimization, health, substance use, and social relations among young people who were subjected to violence during childhood] Norwegian only. (Rapport 1/2019).

Report

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte? [Municipal action plans against violence in close relationships: How are they used, and are they helpful?] Norwegian only. (Rapport 3/2019).

Report

Report

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner [Protection and dignity: How women who did not contacted the health and social services acted while living with intimate partner violence] Norwegian only. (Rapport 6/2019).

Report

Kristensen, P. (2018). Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød. En evalueringsstudie [Death scene investigations after a sudden, unexpected death of a child. An evaluation.] Norwegian only. (Rapport 1/2018).

Report

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre [Prevention of domestic violence. Mapping out knowledge for at way forward] Norwegian only. (Rapport 2/2018).

Report

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur [Treatment for children and adolescents with problematic or harmful sexual behavior
– knowledge and experiences from the Nordic countries and Great Britain
– proposals for a national structure
]
Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Report

Hjemdal, O. K., & Danielsen, E. M. (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017 [A week of violence 2017] Norwegian only. (Rapport 7/2017).

Report

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge [Female genital mutilation – prevention and information about health care for refugees, asylumseekers and settled migrants in Norway] Norwegian only. (Rapport 8/2017).

Report

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016). Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene [Sexual abuse of children and youth with an immigrant background: Analysis of registry data, prevalence, and professionals’ experience.] Norwegian only. (Rapport 1/2016).

Report

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte? [Does municipal action plans against violence in close relationships include elderly victims?] Norwegian only. (Rapport 9/2016).

Report

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer [Violence and rape during childhood: A national interview survey of 16-and 17-year-olds.] Norwegian only. (Rapport 1/2015).

Report

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet [A compassionate and attentive listener: People exposed to violence and their encounter with the public assistance services and the police.] Norwegian only. (Rapport 2/2014).

Report

S. Thoresen & O. K. Hjemdal (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv [Violence and rape in Norway. A national prevalence study with a life course perspective.] Norwegian only.

Report

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid [Minority ethnic children and adolescents and domestic violence. Exposure and social work practices.] Norwegian only. (Rapport 3/2014).

Report

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2013). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter [A national internet-portal on violence in close relationships and rape. Three possible concepts. ] Norwegian only.

Report

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt [Caught between freedom and protection? Violence and sexual abuse against people with intellectual disabilities; what do we know?] Norwegian only. (Rapport 2/2013).

Report

Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. (2013). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus [Men who have committed rape- a review.] Norwegian only.

Report

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2012). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet [Evaluating the need of a national internet-portal on violence in close relationships and rape.] Norwegian only.

Report

Hjemdal, O. K., Sogn, H., & Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser [Violence, negative life experiences and health. Analyses of data from two regional health surveys.] Norwegian only.

Report

Jonassen, W., & Sandmoe, A. (2012). Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier [Elder abuse in Norway – experiences and strategic solutions] Norwegian only. (Rapport 3/2012).

Report

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet “Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser” [Female genital cutting/mutilation- An intervention: Experiences from «Open dialogue and external pelvic examinations»] Norwegian only. (Rapport 2/2012).

Report

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011 [Sexual and physical abuse of children and adolescents. A review: Revised 2011. ] Norwegian only.

Report

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter [Ethnic minority children with experience of domestic violence| – challenges and possibilities] Norwegian only. (Rapport 2/2011).

Report

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging [Combating female genital mutilation in Norway- A survey] Norwegian only. (Rapport 1/2011).

Report

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer [Dialogical communication with children: How to talk with children about sensitive subjects.] Norwegian only. NKVTS.

Report

Report

Report

Johansson, P. N. (2010). Behandlingsforskning – utøvere av vold mot partner. Oversikt over forskning på feltet [Treatment research – perpetrators of intimate partner violence. A review of research within this field.] Norwegian only.

Report

Langballe, Å., Gamst, K., & Jabobsen, M. (2010). Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse, [The challenging dialogue. Child’s perspective on child welfare protection services. Scientific based practice and practical skills.
]
Norwegian only.

Report

Myhre, M., Lindboe, A., & Dyb, G. (2010). Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis [Do hospitals disclose child abuse? An assessment of evaluating practices.] Norwegian only. (Rapport 2010).

Report

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt [Abuse against women with disabilities- a review.] Norwegian only.

Report

Hjemdal, O. K., & Engnes, K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner [Screening for violence during prenatal checkups: A trial in four Norwegian municipalities.] Norwegian only. (Rapport 1/2009).

Report

Øverlien, C., Jacobsen, M., & Evang, A. (2009). Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden [Children’s experiences from life at shelters for abused women. A nationwide study on the flight, residency and perceptions of the future.] Norwegian only. (Rapport 2/2009).

Report

Sogn, H., & Hjemdal, O. K. (2009). Vold mot menn i nære relasjoner [Violence against men in close relationships] Norwegian only.

Report

Jonassen, W., Sogn, H., Olsvik, V. M., & Hjemdal, O. K. (2008). Kunnskap – kvalitet – kapasitet: En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet [Knowledge- quality- capacity: A national assessment of women’s shelters competency and availability] Norwegian only. (Rapport 2/2008).

Report

Neumayer, S. M., Meyer, M., & Sveaass, N. (2008). Forebygging av vold i oppdragelse. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre – en kunnskapsoversikt [Prevention of violence used in child rearing. Cooperation between assistance services and minority ethnic parents- a review] Norwegian only.

Report

Øverlien, C., & Sogn, H. (2007). Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle [Knowledge gives courage to see and confidence to act.] Norwegian only. (Rapport 3/2007).

Report

Saur, R. (2007). Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante helsetjenester [Violence in close relationships. Suggestions for training measures for staff in relevant aiding services] Norwegian only. (Notat 3/2007).

Report

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre [Assessment of assistance available to traumatized victims of violence, abuse, accidents, disasters, refugees and victims of torture.
]
Norwegian only.

Report

Hjemdal, O. K., & Juklestad, O. (2006). En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep [A private matter? Elderly peoples’ perception of violence and abuse and reporting such abuse.] Norwegian only.

Report

Jonassen, W. (2005). Krisesenterstatistikk 2004 [Crisis Center Statistics 2004] Norwegian only.

Report

Grøvdal, Y. (2004). Familievoldskoordinatorene i politiet [Family violence coordinators in the police force ] Norwegian only. (Notat NKVTS notat 2004).

Report

Jonassen, W. (2004). Krisesentrene 2003. En kommentert statistikk [Crisis Centers 2003. Commented statistics] Norwegian only.