Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse

I studien undersøker vi hvilke erfaringer enslige asylsøkere som kommer til Norge før de er 15 år har hatt før de kom til Norge, og hvilke behov og plager de har ved ankomst. Deltagerne ble kontaktet igjen etter flytting til kommuner og ble kartlagt for psykiske helseplager og intervjuet om deres situasjon. Ved tredje intervju runde har ungdommene bodd i Norge i flere år og de kartlegges for psykiske helseplager, livskvalitet og stress, agens, vennskap og forventninger.  

 
2009 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Studien har tre siktemål. Det første siktemålet er å få mer kunnskap om hvilke potensielt traumatiserende opplevelser unge enslige asylsøkere som kommer til Norge har erfart og deres tidligere livssituasjon. Det neste er å få mer kunnskap om hvilke psykiske vansker de har. Det siste siktemålet er å få mer kunnskap om hvordan deres psykiske helseplager utvikler seg over tid etter overflytting til kommuner. Slik kunnskap vil være viktig både for å vurdere det enkelte barnets behandlingsbehov og for planlegging og tilrettelegging av tiltak på omsorgssentrene som mottar unge enslige asylsøkere.
Følgende forskningsspørsmål blir stilt:

  • Hvilke erfaringer har unge enslige asylsøkere som kommer til Norge hatt før de kom til landet?
  • I hvilken grad har de psykiske vansker?
  • Hvordan utvikler de seg over tid etter overflytting til kommuner
  • Hvordan beskriver de sin oppvekst, flukt og situasjon ved bosetting i kommuner.
Semi strukturert Intervju og kartlegging av PTSD, traumeerfaringer og generell psykisk helse ved tre tidspunkter; ved ankomst til Norge og etter bosetting i kommunene.

Publikasjoner

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2021). Unaccompanied refugee minors and resettlement: Turning points towards integration. European Journal of Social Psychology, 1-30. doi:10.1002/ejsp.2761

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Kjelaas, I., Solvor Mjønes, L., Jensen, T. K., Eide, K., Lønning, M. N., Lønning, M. N., Lidén, H., Sveaass, N., Oppedal, B., Omland, G. B., Pastoor, L. d. W., Guribye, E., Dyregrov, A., & Flatland, T. (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Skårdalsmo, E. M. B., & Harnischfeger, J. (2017). Vær snill! – Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94(1), 6-21. doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-01-02

Skårdalsmo, E. M. B., & Jensen, T. K. (2015). Unaccompanied refugee minors’ early life narratives of physical abuse from caregivers and teachers in their home countries. International Journal of Child Abuse & Neglect, 48, 148-159. doi:10.1016/j.chiabu.2015.08.003

Jensen, T. K., Skårdalsmo, E. M. B., & Fjermestad, K. (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). doi:10.1186/1753-2000-8-29

Jensen, T. K. (2013). Enslige mindreårige asylsøkere i Norge – får de nok hjelp. Speilvendt, 4, 14-19.

Jensen, T. K., Fjermestad, K., Granly, L., & Wilhelmsen, N. (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1177/1359104513499356

Dittmann, I., & Jensen, T. K. (2010). Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse – en litteraturstudie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(9), 812-817.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater