Hva er psykologisk førstehjelp?

Psykologisk førstehjelp er en kunnskapsbasert tilnærming til å hjelpe utsatte i tiden umiddelbart etter katastrofer og terrorhandlinger. Psykologisk førstehjelp tar sikte på å redusere den første angsten som de traumatiske hendelsene har skapt, og legge til rette for fungering og mestring på kort og lang sikt.

Psykologisk førstehjelp legger ikke til grunn at alle overlevende vil utvikle alvorlige mentale helseproblemer eller få langvarige problemer med å komme tilbake til et normalt liv. Tilnærmingen er derimot basert på en forståelse av at overlevende etter katastrofer og andre som er rammet av slike hendelser vil oppleve et bredt spektrum av umiddelbare reaksjoner (f.eks. fysiske, psykologiske, atferdsmessige og åndelige). Noen av disse reaksjonene vil skape så store plager at de vil ha negativ innvirkning på den adaptive mestringen, og bedringsprosessen kan fremmes av medfølende og omsorgsfulle hjelpemannskaper.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)

Grunnleggende formål med psykologisk førstehjelp

 • Etablere menneskelig kontakt på en medfølende måte uten å være påtrengende.
 • Høyne umiddelbar og varig trygghet, og gi fysisk og følelsesmessig støtte.
 • Berolige og orientere følelsesmessig overveldede og oppskakede overlevende.
 • Hjelpe overlevende til å fortelle spesifikt hva deres umiddelbare behov og bekymringer er, og samle ytterligere informasjon om nødvendig.
 • Gi praktisk bistand og informasjon som kan hjelpe overlevende til å håndtere sine umiddelbare behov og bekymringer.
 • Så raskt som mulig sette de overlevende i kontakt med sosiale støttenettverk, slik som familiemedlemmer, venner, naboer og andre hjelperessurser.
 • Gi støtte til adaptiv mestring, gi anerkjennelse til mestringstiltak og personlig styrke, og myndiggjøre de overlevende ved å oppfordre voksne, barn og familier til å ta aktivt del i sin egen helbredelsesprosess.
 • Gi informasjon som vil kunne hjelpe de overlevende til effektivt å mestre den
  psykologiske virkningen av katastrofer.
 • Vær klar med hensyn til din egen tilgjengelighet, og (om nødvendig) koble den
  overlevende til et annet medlem av et innsatsteam eller til lokale hjelpesystemer, psykisk helsetjeneste, offentlige tjenester og organisasjoner.
  • Hvem er psykologisk førstehjelp beregnet på?

   Intervensjonsstrategier for psykologisk førstehjelp er beregnet på bruk overfor barn, ungdom, foreldre/omsorgspersoner, familier og voksne som har vært utsatt for katastrofer eller terrorhandlinger.

   Psykologisk førstehjelp kan også gis til utrykningsmannskaper og annet hjelpepersonell.

  • Hvem gir psykologisk førstehjelp?

   Det psykologiske førstehjelpsprogrammet er utarbeidet for bruk av psykisk helsepersonell og andre hjelpemannskaper som gir umiddelbar bistand til rammede barn, familier og voksne som del av en organisert innsats for katastrofehjelp.

   Dette personellet kan være del av en rekke ulike hjelpeorganisasjoner, slik som utrykningsmannskaper, operative ledelsessystemer, primær- og akutthelsetjeneste, kriseteam ved skoler, trosbaserte organisasjoner, Sivilforsvaret, militær sanitetstjeneste, Røde Kors og andre involverte hjelpeorganisasjoner.

RVTS har også sider om psykososial beredskap

Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse.

Se sidene hos RVTS (https://www.psykososialberedskap.no/)