Å gi psykologisk førstehjelp

Profesjonell opptreden

 • Operer utelukkende innenfor rammen av et autorisert system for katastrofehjelp.
 • Gi tilbørlig respons: Vær rolig, høflig, organisert og hjelpsom.
 • Vær synlig og tilgjengelig.
 • Oppretthold konfidensialitet slik situasjonen tilsier.
 • Hold deg innenfor ditt kompetanseområde og den rollen du er tildelt.
 • Foreta hensiktsmessige henvisninger der den overlevende har behov for det eller ber om det.
 • Vær kunnskapsrik og sensitiv overfor forhold som har med kultur og mangfold å gjøre.
 • Vær oppmerksom på dine egne følelsesmessige og fysiske reaksjoner. Ta vare på deg selv.

Retningslinjer for å gi psykologisk førstehjelp

 • Foreta først en høflig observasjon; ikke treng deg på. Still deretter enkle, respektfulle spørsmål for å avgjøre hvordan du kan hjelpe.
 • Den beste måten til å etablere kontakt vil ofte være å gi praktisk bistand (mat, vann, ulltepper).
 • Ta kontakt først etter at du har observert situasjonen og personen eller familien, og har fastslått at kontakten etter alt å dømme ikke vil være påtrengende eller  forstyrrende.
 • Vær forberedt på at de overlevende enten vil unngå deg eller legge totalt beslag på deg.
 • Snakk rolig. Vær tålmodig, lydhør og sensitiv.
 • Snakk sakte, i enkle og konkrete uttrykk. Ikke bruk forkortelser eller sjargong.
 • Hvis de overlevende vil snakke, så vær forberedt på å lytte. Når du lytter, fokuser på å høre etter hva de vil fortelle deg og hvordan du kan være til hjelp.
 • Gi anerkjennelse til positive ting den overlevende har gjort for å bedre sin egen sikkerhet.
 • Gi informasjon som retter seg direkte mot den overlevendes umiddelbare behov, og gjenta svarene for å klargjøre om nødvendig.
 • Gi informasjon som er nøyaktig og tilpasset alderen til den du snakker med.
 • Hvis du kommuniserer gjennom en oversetter eller tolk, så se på og snakk til personen du har kontakt med, ikke oversetteren eller tolken.
 • Husk at formålet med psykologisk førstehjelp er å redusere angst, avhjelpe behov og fremme adaptiv mestring, og ikke å få frem detaljer av traumatiske opplevelser og tap.

Atferd du bør unngå

 • Ikke gjør noen antagelser om hva de overlevende opplever eller hva de har gjennomgått.
 • Ikke anta at alle som har blitt rammet av en katastrofe, vil være traumatisert.
 • Ikke sykeliggjør. De fleste akutte reaksjoner er forståelige og forventede sett i lys av hva mennesker som har vært utsatt for en katastrofe har opplevd. Ikke karakteriser reaksjoner som «symptomer» eller bruk ord som «diagnoser», «tilstander», «patologier» eller «lidelser».
 • Ikke snakk ovenfra og ned til en overlevende, og ikke fokuser på hennes/hans hjelpeløshet, svakheter, feil eller funksjonsproblemer. Fokuser i stedet på det personen har gjort som har vært effektivt eller som har vært til hjelp for andre i nød, både under katastrofen og i den nåværende sammenhengen.
 • Ikke anta at alle overlevende vil ønske eller ha behov for å snakke med deg. Ofte vil bare det å være fysisk til stede på en støttende og rolig måte kunne hjelpe mennesker til å føle seg tryggere og mer i stand til å mestre situasjonen.
 • Ikke «debrief» ved å spørre etter detaljer om det som har skjedd.
 • Ikke spekuler eller gi usikker informasjon. Hvis du ikke kan svare på et spørsmål fra en overlevende, så gjør ditt beste for å finne frem til fakta.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)