Tema: Vold og overgrep

ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal i samarbeid med Alternativ til Vold (ATV) gjennomføre en studie for å undersøke i hvilken grad behandlingen (gruppe- og individuell) som gis ved ATV fører til en positiv endring hos utøvere av vold.

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Det overordnede formålet med prosjektet er å vurdere effekten av den behandlingen som gis til klienter som søker behandling for voldsproblemer ved ATV.

Metode

Studien vil være en naturalistisk, prospektiv og eksplorerende studie av prosess og utfall. Den vil utføres ved fem ATV kontorer på ulike steder i landet. Alle menn som oppfyller kriteriene for deltagelse vil bli få en forespørsel om å delta i studien. Målinger vil foretas før, under og etter avsluttet behandling, samt oppfølging etter ett og et halvt år.

Datainnsamlingen vil inneholde både spørreskjema,  klinisk intervju samt lydopptak av hver enkelt time. Innholdet i datainnsamlingen vil dekke både generelle utfallsmål, spesifikke utfallsmål for denne gruppen klienter, samt prosessmål som terapeutisk allianse, gruppeklima og timeevalueringer. Studien vil inkludere 100-150 personer.

Tilleggsinformasjon

Problemstillingene er knyttet til tre områder:

klientgruppen:

 • Bakgrunn, sosial forankring, forhistorie med vold, rus og stoff, psykiske belastinger og trekk ved personligheten.

utfall:

 • Skjer det endringer ved klienten selv, hans relasjon til andre, i forhold til vold?
 • Hvilke effekter har behandling på andre mer generelle symptomer?
 • Er eventuelle endringer stabile over tid?
 • Finnes det forskjeller mellom gruppe- og individuell behandling på generell effekt?
 • Finnes det forskjeller i behandlingseffekt for undergrupper av klienter?

prosess:

 • Hvordan opplever klient og terapeut relasjonen til hverandre, hva bidrar til en god relasjon?
 • Hvordan vurderer klient og terapeut hver samtale, hva synes å bidra til en positiv eller negativ evaluering?
 • Kan det identidfiseres karakterisktiske trekk ved terapiprosessen som synes å bidra til endring?
 • Hva kjennetegner prosees/utfall for dem som henholdsvis går i individualterapi, gruppeterapi eller avbryter behandlingen?
 • Hvilke faktorer predikerer dropout?

Publikasjoner

Askeland, I. R., Birkeland, M. S., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Frontiers in Psychology, 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.710294

Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence, 36(17-18), NP9930-NP9958. doi:10.1177/0886260519862271

Todd-Kvam, M., & Ørvik, K. (2019). Bevegelser mot ansvar: Endrings­skapende dialoger i to terapier med menn som utøver vold i nære relasjoner. Scandinavian Psychologist. doi:10.15714/scandpsychol.6.e13

Todd-Kvam, M., Todd-Kvam, M., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2019). Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology, 10(JULY), 1-15. doi:10.3389/fpsyg.2019.01693

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. (Doktorgradsavhandling).

Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence, 33(16), 2579-2601. doi:10.1177/0886260516628290

Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193

Askeland, I. R. (2015). Men voluntarily in treatment for violent behavior aginst a female partner: Who are they? : Violent behavior, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout. (Doktorgradsavhandling).

Askeland, I. R., & Lømo, B. 2015. Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Film, frokostseminar 10.11.2015, 53:26 minutter).

Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi:10.1136/bmjopen-2013-004485

Askeland, I. R., & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway. Violence and Victims, 28(5), 822-831. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-12-00137

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J. F., Heir, T., & Tjersland, O. A. (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner.

Askeland, I. R., Evang, A., & Heir, T. (2011). Association of violence against partner and former victim experiences: A sample of clients voluntarily attending therapy. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1095-1110. doi:10.1177/0886260510368152

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater