Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapport

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2020). Koronakrisens barn. Morgenbladet.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Nå er mange sperret inne med en voldelig partner. Forskning.

Rapport

Andre publikasjoner

Hellevik, P., Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2020). Vold i unges relasjoner: Vi har truffet mange som Wilma. Dagbladet.

Bok, avhandling

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social responses in men’s narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapport

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Rapport

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Rapport

Grøvdal, Y. (2019). «Ikke verdt å gå til politiet med»: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2019).

Rapport

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Oslo: Oslo 07-Media. (Doktorgradsavhandling).

Andre publikasjoner

Kirkevold, Ø., & Sandmoe, A. (2019). Om bruk av tvang og varsling av overgrep. I K. Krohne (Red.) Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse.

Andre publikasjoner

Langsether, H. (2019). Et hjelpetilbud som hjelper voldsutsatte? «Jeg har prøvd alt. Det er ikke hjelp å få. Man får hjelpe seg selv!». I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 194-208). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Løwgren, R. H., & Evensen, K. L. (2019). ADHD og traumer: Sammenhenger og utfordringer i klinisk praksis med barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(7), 504-513.

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Øverlien, C. (2019). «Han sendte snaps til meg om at jeg var en hore.» Ungdommers digitale vold i nære relasjoner som kjønnet sosial praksis. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 53-68). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Rapport

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Rapport

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2019). Violence and abuse against elderly people in Norway: A national prevalence study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Rapport

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2019).

Andre publikasjoner

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Forord. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 11-12). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-00

Bok, avhandling

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Stensland, S., & Myhre, M. C. (2019). Barnemishandling og omsorgssvikt. .

Andre publikasjoner

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten.

Bok, avhandling

Cohen, J.A, Deblinger, E. & Mannarino, A.P. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom Oslo: Universitetsforlaget.

Rapport

Kristensen, P. (2018). Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød. En evalueringsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2018).

Bok, avhandling

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapport

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2018).

Andre publikasjoner

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Andre publikasjoner

Øverlien, C., & Holt, S. (2018). Letter to the Editor: Research on Children Experiencing Domestic Violence. Journal of Family Violence, 34(1), 65-67. doi:10.1007/s10896-018-9997-9

Andre publikasjoner

Revet, A., Hebebrand, J., Bhide, S., Bhide, S., Stene, L. E., Caseiro, J., Klauser, P., Conti, E., Et al, M. a., Deutz, M., . . . Wessing, I. et al. (2018). Dual training as clinician-scientist in child and adolescent psychiatry: are we there yet. European Child and Adolescent Psychiatry, 27(3), 263-265. doi:10.1007/s00787-017-1104-x

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

Bok, avhandling

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. University of Bergen. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Syringen, F. (2018). Skammens tause tyngde: Traumerelaterte vansker hos barn og unge i etterkant av tilrettelagt avhør som fornærmede i vold- og overgrepssaker. Universitetet i Oslo.

Rapport

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Oslo: Visual lab.

Rapport

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Andre publikasjoner

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. I K. M. Hansson, J. Siqveland & G. S. Hafstad (Red.) Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst (s. 135-148). Abstrakt forlag.

Bok, avhandling

Hansson, K. M., Siqveland, J., & Hafstad, G. S. (Red.) (2017). Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Rapport

Hjemdal, O. K., & Danielsen, E. M. (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 7/2017).

Bok, avhandling

Holt, S., Øverlien, C., & Devaney, J. (Eds.) (2017). Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers.