Tema: Vold og overgrep

Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.

C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Universitetsforlaget.

Denne boken handler om barn og ungdom som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Gjennom fagtekster fra 18 forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) kommer leseren tett på barn og unge som har det vanskelig, enten fordi de har opplevd en dramatisk hendelse, eller fordi de blir utsatt for vold i oppveksten. Tekstene gir forslag til hvordan det kan legges til rette for disse barna når vi møter dem på arenaer som skolen, sykehus, rettsapparat, krisesenter, barnevern eller i flyktningmottak. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed kunne iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer. Med boken ønsker forfatterne å bidra med forskningsbasert flerfaglig kunnskap som gjør at barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, eller som har opplevd skremmende, livstruende hendelser får best mulig hjelp og blir tatt best mulig vare på.

Innholdsfortegnelse med lenker til korte sammendrag:

Kapittel 1: Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak. Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultz og Carolina Øverlien

Del 1. Når katastrofen rammer 

Kapittel 2: Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge. Tine K. Jensen og Silje M. Ormhaug

Kapittel 3: Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. Grete Dyb og Synne Øien Stensland

Kapittel 4: Betydningen av foreldres reaksjoner og støtte. Tonje Holt

Kapittel 5: Personlig vekst eller økt sårbarhet? Posttraumatisk vekst fra
et utviklingsperspektiv
. Gertrud Sofie Hafstad og Kristin Alve Glad

Del 2. Å vokse opp med vold

Kapittel 6: Å se det utsatte barnet. Kristin Skjørten, Mona-Iren Hauge, Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz og Carolina Øverlien 

Kapittel 7: Når samvær ikke er til barnets beste. Kristin Skjørten

Kapittel 8: Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. Inger-Lise Lien

Kapittel 9: Mot en bedre forståelse av barn med minoritetsbakgrunn i krisesentre for mishandlede kvinner. Carolina Øverlien

Kapittel 10: Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv. Siri Thoresen og Mia Cathrine Myhre

Del 3. Å hjelpe det utsatte barnet

Kapittel 11: Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep
. Mia Cathrine Myhre

Kapittel 12: Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever
vold i hjemmet
. Marianne Buen Sommerfeldt og Carolina Øverlien

Kapittel 13: Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. Lutine de Wal Pastoor

Kapittel 14: Læringssamtalen – læreren som ressurs for traumatiserte elever. Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe

Kapittel 15: Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer. Tine K. Jensen og Silje M. Ormhaug

Del 4. Metoder og perspektiver

Kapittel 16: Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser. Mona-Iren Hauge

Kapittel 17: Vold og overgrep mot barn og unge – definisjoner og typologisering. Helene Flood Aakvaag, Siri Thoresen og Carolina Øverlien

Kapittel 18: Barn og traumer: et utviklingspsykologisk perspektiv. Tonje Holt og Gertrud Sofie Hafstad

Forskerne