Tema: Vold og overgrep

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT

I denne studien har vi undersøkt korttids- og langtidseffektene av traumefokusert kognitiv atferdsterapi på barn som er blitt eksponert for alvorlige traumer, og modererende faktorer. Her finner du mer informasjon om TF-CBT.

 
2008 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

  • Jensen, Tine

    Jensen, Tine

    Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studien har tre mål:

  1. gi terapeuter opplæring i en traumefokusert terapimodell
  2. implementere denne modellen i vanlige poliklinikker
  3. studere hvorvidt denne terapimodellen virker bedre i forhold til traumatiserte barn og unge enn vanlig poliklinisk praksis

Terapimodellen som ble utprøvet er Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT).

TF-CBT er utviklet av Ester Deblinger, Judy Cohen og Anthony Mannarino i USA. Det ble først brukt på barn utsatt for seksuelle overgrep. Etterhvert har den blitt tilpasset for barn som er blitt eksponert for andre typer traumer som vold, vitne til vold og enkelt katastrofer. I tillegg arbeides det for å tilpasse modellen til barn som har vært utsatt for traumatisk sorg. Flere studier viser dokumentert effekt, og behandlingsprinsippene er tatt inn i ”Best Practice” retningslinjene i USA og England.

Det er ikke gjennomført tilsvarende studier i Norge eller i Europa for øvrig. NKVTS er den første til å prøve ut TF-CBT i Europa. Erfaringer med denne studien dannet grunnlag for et stort implementeringsprosjekt hvor TF-CBT nå implementeres i landets BUP-er. 

Metode

Studien er en randomisert, kontrollert studie og er gjennomført i 8 vanlige poliklinikker i Norge. Terapeuter fra disse poliklinikker ble opplært i modellen. Andre terapeuter på poliklinikkene vil delta i studien som kontrollgruppe.

Barn og ungdom som oppfyller kriteriene for deltagelse ble tilfeldig fordelt til å motta TF-CBT eller terapi som vanligvis gis på poliklinikken. Barna utrededes ved behandlingstart, under terapiforløpet, ved behandlingsslutt, ett år etter behandlingsstart og 18 mnd. etter behandlingsslutt. 

Spesialtrente terapeuter gjennomgår alle terapitimene med sikte på å kontrollere at terapeutene gjennomfører TF-CBT etter modellen samt at kontrollgruppen ikke bruker TF-CBT (treatment fidelity). Terapeutene mottar jevnlig veiledning.

Tilleggsinformasjon

Internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere

Judith Cohen og Anthony Mannarino på Center for Traumatic Stress in Children & Adolescents i Pittsburg, USA har bistått med både opplæring og den forskningsmessige gjennomføringen av prosjektet.

Professor Stephen Shirk ved University of Denver har veiledet på prosess mål.

Et samarbeid med Dr. Lutz Goldberg ved Department for Child and adolescent Psychiatry, University of Ulm, Tyskland, er etablert. Det er etablert et felles europeisk samarbeid for implementering av TF-CBT i Europa. 

Publikasjoner

Birkeland, M. S., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy, 132. doi:10.1016/j.brat.2020.103655

Knutsen, M., & Jensen, T. K. (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 99. doi:10.1080/10503307.2017.1303208

Knutsen, M. L., Knutsen, M. L., Czajkowski, N. O., & Ormhaug, S. M. (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy, 111, 119-126. doi:10.1016/j.brat.2018.10.010

Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research, 28(2), 235-249. doi:10.1080/10503307.2016.1189617

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (s. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2017). A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(8), 1587-1597. doi:10.1007/s10802-017-0270-0

Dos Santos, N. E., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? : barns opplevelser av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(7), 536-545.

Holt, T. (2016). Betydningen av foreldres reaksjoner og støtte. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 63-75). Universitetsforlaget.

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 237-250). Universitetsforlaget.

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 23-44). Universitetsforlaget.

Ormhaug, S. M. (2016). The therapeutic alliance in the treatment of traumatized youths. Relationship to outcome and dropout across rater perspectives and therapeutic interventions.. (Doktorgradsavhandling).

Dittmann, I., & Jensen, T. K. (2014). Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38(7), 1221-1230. doi:10.1016/j.chiabu.2013.11.008

Holt, T., Cohen, J., Mannarino, A., & Jensen, T. K. (2014). Parental Emotional Response to Children’s Traumas. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 1057-1071. doi:10.1080/10926771.2014.953717

Holt, T., Jensen, T. K., & Wentzel-Larsen, T. (2014). The change and the mediating role of parental emotional reactions and depression in the treatment of traumatized youth: results from a randomized controlled study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH), 8(1). doi:10.1186/1753-2000-8-11

Hukkelberg, S. S., Ormhaug, S. M., Holt, T., Wentzel-Larsen, T., & Jensen, T. K. (2014). Diagnostic utility of CPSS vs. CAPS-CA for assessing posttraumatic stress symptoms in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 28(1), 51-56. doi:10.1016/j.janxdis.2013.11.001

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Egeland, K., Granly, L., Hoaas, L. E. C., Hukkelberg, S. S., Indregard, T., Stormyren, S., & Wentzel-Larsen, T. (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 356-369. doi:10.1080/15374416.2013.822307

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Shirk, S. R. (2014). The Therapeutic Alliance in Treatment of Traumatized Youths: Relation to Outcome in a Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 52-64. doi:10.1037/a0033884

Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(5), 331-342. doi:10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Jensen, T. K., Granly, L., Hoaas, L. E., & Stormyren, S. (2012). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge som har vært utsatt for traumer. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 169-199). Gyldendal Akademisk.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

Hukkelberg, S. S., & Jensen, T. K. (2011). The Dimensionality of Posttraumatic Stress Symptoms and Their Relationship to Depression in Children and Adolescents. Journal of Traumatic Stress, 24(3), 326-333. doi:10.1002/jts.20637

Jensen, T. K. (2007). Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har vært utsatt for traumer? I H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi: samspill og utviklingsforståelse (s. 294-327). Gyldendal Akademisk.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater