Helse- og omsorgstjenester

En viktig utfordring for helsetjenestene vil være å kunne skille normale og forbigående stressreaksjoner fra reaksjoner som går over i langvarig psykisk uhelse og lidelse for flyktningene.

Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å dekke grunnleggende fysiske behov og sikre psykososial ivaretagelse i mottak. Praktisk opplæring og veiledning i psykologisk førstehjelp bør gis til de som møter flyktninger.

Sikre barn og unge et daglig traume-informert barnehage/skolelignende tilbud fra ankomst. Dette vil kreve barnepedagogisk kompetanse i mottakene.

Sikre samarbeid med kontaktpersoner, kommunale utdannings-, helse- og omsorgstjenester, frivillighet og kompetente tolketjenester.

Mulige tiltak i kommunene, kort oppsummert

 • Støtt omsorgsgiver og gi tidlig adekvat helsehjelp ved behov.
 • Gi tilpasset traumeinformert, kulturtilpasset foreldreveiledning.
 • Problemløsningsgrupper og traumeinformert psykoedukasjon.
 • Sørg for adekvat helsehjelp.
 • Tilgjengeliggjør relevante lavterskel psykososiale tiltak i kommunen for barn, unge og omsorgsgivere.
 • Gi rom for fleksible løsninger for rask tilgang til tidlig behandling ved behov, fortrinnsvis på kommunalt nivå.

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon, med opplæring i psykologisk førstehjelp og gruppebaserte psykososiale lavterskeltilbud for barn og omsorgsgivere, med tilgang til veiledning fra ressurspersoner i flyktning-helsetjenesten/psykisk helsevern, kan spille sentrale roller.

Ressurs: Informasjonsfilm om samtaleterapi, UKRAINSK

Tidlig behandling

Rask identifisering av enkeltindivider og familier med store hjelpebehov er viktig for å kunne gi tidlig målrettet hjelp.

Høy somatisk eller psykisk symptombyrde eller atferdsvansker, ledsaget av betydelig fall i funksjonsevne eller manglende forventet utvikling, frafall fra skole eller lignende, krever rask vurdering for initiering av nødvendige tiltak, etter LEON-prinsippet (Lavest Effektive OmsorgsNivå).

Selvskading, selvmordsfare og (truende) psykose er eksempler på psykiske tilstander som krever akutt vurdering og helsehjelp. Prognosen er god dersom barn, unge og omsorgsgivere med traumerelaterte helseplager får hjelp når de trenger det.

Ressurser: Her finner du digitale ressurser og verktøy.
Les også: Forsker om behandling av enslige mindreårige asylsøkere: – Bruk de traumefokuserte metodene du kan

  • Tegn på akutt behov for psykisk helsehjelp blant flyktninger

   Psykotiske symptomer, selvmordsfare, selvskading, manisk uro/oppstemthet, sterk forvirring, delir, apati, næringsvegring, rusmisbruk, at noen gir liten eller ingen kontakt, eller utøver vold eller er utsatt for vold. Fysisk sykdom, skader og smerteproblemer kan svekke motstandskraft og resiliens, og øke risikoen for å utvikle psykiske lidelser.

  • Vanlige reaksjoner på posttraumatisk stress

   Søvnvansker og tilbekevendende mareritt, negative indre bilder, angst og depressive symptomer, smerter, spenninger, utmattelse eller forverring av kronisk psykisk eller somatisk sykdom.

  • Psykisk helse i Ukraina

   Psykiske helseproblemer har vært utbredt i Ukraina, samtidig som det å ha psykiske helseproblemer har vært stigmatisert. Mange kan være redde for å innrømme psykiske helseproblemer og for å oppsøke eller ta imot psykisk helsehjelp.