Tiltak i kommunene

Under følger en oppsummering av råd og anbefalinger til kommuner som tar imot flyktninger. Følg lenkene for utdypende beskrivelse av anbefalte tiltak.

Tiltakene er basert for NKVTS sine leveranser til Helsedirektoratet mai 2022:

Flyktninglosordning

Utnevn en kontaktperson og koordinerende flyktninglos i mottaks- og bosettingskommune for familier og enslige mindreårige. Opplæring av kontaktpersoner i psykologisk førstehjelp for proaktiv oppfølging fra ankomst, henvisning til nødvendige hjelpetjenester ved behov og koordinering av hjelpetiltak over tid.

Kontaktperson kartlegger hjelpebehov så raskt som mulig etter ankomst, etter 3 mnd. og 12 mnd. Overføring informasjon mellom kontaktpersoner ved bosetting i ny kommune.

Les mer om flyktninglosordningen.

Mottak

Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å dekke grunnleggende fysiske behov og sikre psykososial ivaretagelse i mottak. Praktisk opplæring og veiledning av personell i psykologisk førstehjelp. Sikre barn og unge et daglig traume-informert barnehage/skolelignende tilbud fra ankomst krever barnepedagogisk kompetanse og i mottak. Samarbeid med kontaktpersoner, kommunale utdannings-, helse- og omsorgstjenester, frivillighet og kompetente tolketjenester.

Les om tiltak for barn, unge og familier i mottak.

Bosetting

Sikre adekvate barne- og familievennlige boforhold i mottak. Rask adekvat bosetting i kommuner med nærhet til sosiale fellesskap; skole/arbeid, jevnaldrende, fritidsaktiviteter.

Les om bosetting av barn, unge og familier.

Helse- og omsorgstjenestene

Støtte omsorgsgiver og tidlig adekvat helsehjelp ved behov

Tilpasset traumeinformert, kulturtilpasset foreldreveiledning. Problemløsningsgrupper og traumeinformert psykoedukasjon.
Sørge for adekvat helsehjelp. Tilgjengelig gjøre relevante lavterskel psykososiale tiltak i kommunen for barn, unge og omsorgsgivere. Fleksible løsninger for rask tilgang til tidlig behandling ved behov, fortrinnsvis på kommunalt nivå.
Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon, med opplæring i psykologisk førstehjelp og gruppebaserte psykososiale lavterskeltilbud for barn og omsorgsgivere, med tilgang til veiledning fra ressurspersoner i flyktning-helsetjenesten/psykisk helsevern, kan spille sentrale roller.

Les mer om tiltak i helse- og omsorgstjenester.

Kartlegging

Bruk av standardiserte verktøy for kartlegging av symptomer og hjelpebehov kan være hjelpsomt for å følge utvikling av helseplager, funksjon, og vurdere hjelpebehov over tid. Slik kartlegging gjør det mulig å identifisere de som kan ha nytte av hjelp, som gruppebasert psykoedukasjon, tidlige prioriterte behandlingstiltak eller akutt hjelp. Kartleggingsverktøyene vedlagt kan brukes for kartlegging av hjelpebehov i møte med barn, unge og familier.

Skole og barnehage

Rask oppstart inkluderende skole og barnehage. Praktisk opplæring lærere/pedagoger i traumeinformert opplæring. Skole-hjem samarbeid. Mentorordning jevnaldrende.

Les om tiltak for flyktninger i skole og barnehage.

NAV

Omsorgsgiver raskt inn i arbeid.

Frivilligheten

Engasjere frivillige for praktisk hjelp, sosial støtte og inkludering i fritidsaktiviteter ol. Mentorordning.